Black Ribbon
Menuคุณศรีสุภัทร อังศุภูติพันธ์
ผู้จัดการสำนักงาน

คุณวรรณา ทวีสิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณภาวณี เจริญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณพิณศิริ นนทการ
เจ้าหน้าที่บัญชี

         คุณรุจิลักษณ์ คำภิรมย์         
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

       คุณสาโรจน์ เสียงกลม       
เจ้าหน้าที่งานด้านมีเดีย 
คุณอุไรวรรณ กรอบกระจก
เจ้าหน้าที่แผนกพันธกิจและสำนักงาน

คุณพิชัย ราชสาร นักการ

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ มีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษ 24 ชั่วโมง จะแจ้งให้ทราบ

Go to top