Black Ribbon
Menu

ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
ศิษยาภิบาลอาวุโส

ศจ.วิชา พีระเสถียร
รองศิษยาภิบาล

อ.สุพัฒน์ พัฒนวิโรจน์
ศิษยาภิบาล คจ.ร่มเย็นพระราม2

คุณอรอนงค์ กลึงวิรัชต์
ดูแลพันธกิจนักศึกษา

อ.พรหมพันธ์ โรจนพุทธิ
ทีมอภิบาล

คุณอรลักษณ์ วัฒน์จิรานนท์
ทีมอภิบาล

คุณสุทธินี เภกะนันทน์
ทีมอภิบาล

คุณอภิชาติ ชีวาณิชย์
ทีมอภิบาลและกลุ่ม Alpha

        คุณมรรษ ชีวาณิชย์

    ทีมอภิบาลและกลุ่ม Alpha

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ มีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษ 24 ชั่วโมง จะแจ้งให้ทราบ

Go to top