Philip

คริสตจักรร่มเย็นขอแสดงความยินดีกับ


ผู้ที่จบหลักสูตรอัลฟ่า ฟิลิปปี และ คำเทศนาบนภูเขาทุกท่าน

ตลอดเดือนเมษายนนี้
เตรียมพบกับชั้นเรียนพิเศษ สอนโดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 
พบกันชั้น 5 เวลา 9.00 น. (เรียนรวมกันทุกชั้น)

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน   
ตรีเอกานุภาพ:  เรียนรู้เกี่ยวกับพระภาคทั้ง 3 ของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 เมษายน  
บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์: บทเรียนชีวิตจากพระคัมภีร์ที่ยังทรงคุณค่า และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบัน เพื่อเราจะได้เข้าใจ ใกล้ชิด และพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

Alpha01 2015

ติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่ โต๊ะลงทะเบียน ชั้น 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ReadMore