obs en

"ดังนั้นหลังจากอดทนรอคอย อับราฮัมจึงได้รับตามที่ทรงสัญญาไว้" ฮีบรู 6:15

            เราอยู่ในยุคที่มีความอดทน มีความเพียรพยายามน้อยลง จนเราเกือบไม่รู้ความหมายของความอดทนและความเพียรพยายามคืออะไร เรามองไปว่าที่ต้องมีความอดทนและต้องมีความเพียรพยายามเพราะขาดความทันสมัย หวังพึ่งในเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความรวดเร็ว และไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอีกต่อไป มันเป็นความจริงที่เครื่องมือสมัยใหม่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงทำให้งานเสร็จเร็ว แต่คุณค่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่ความรวดเร็ว ความเก่ง ความสามารถ แต่ความจริงแล้ววัดกันที่ลักษณะนิสัยว่ามีดีมากน้อยขนาดไหน การสร้างนิสัยไม่ให้เอาแต่ใจตนเองอย่างเดียวก็ใช้ทั้งชีวิตที่จะทำให้มันเกิดขึ้น

            พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมเมื่อท่านมีอายุ 75 ปี พระเจ้าสัญญาว่าเขาจะมีพงศ์พันธุ์ลูกหลานมากมาย แต่เขาไม่มีลูกคนแรกจนกระทั่งเขาอายุ 100 ปี เขาเพียรคอยด้วยความอดทน การที่พระเจ้าจะช่วยให้ภรรยาคลอดบุตรไม่เป็นการยาก พระองค์สามารถทำให้เกิดได้ในบัดดลเพราะพระองค์เป็นองค์อัศจรรย์ แต่ที่จะคลอดนิสัยความเพียรพยายามและความอดทนในมนุษย์นั้นต้องใช้เวลา ไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าจะมาทำแทนเรา เราต้องตั้งใจสร้างขึ้นมาโดยพึ่งในพระคุณของพระองค์

            อับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่เราแล้ว ดังนั้นขอให้เราเลียนแบบและเราจะกลายเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในเรื่องความอดทน ความเพียรพยายามต่อไป