Menu

Peace in mind

"เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้พวกท่านมีความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้ว" ยอห์น 16:33

             มีคนหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้มีความสำเร็จในชีวิตทางโลกอย่างมาก มาพบผู้สูงอายุโดยในมือ ของเขามีกระดาษเขียนรายการต่างๆ เขาถามผู้สูงอายุว่า ผมมีสิ่งต่างๆ อยากจะถาม พร้อมคลี่ รายการที่เขียนไว้ว่า "เงินทอง เกียรติ และชื่อเสียง บ้านเรือนไร่นาคนใช้ ฯลฯ" มีความสำคัญในชีวิต มากแค่ไหน ผู้สูงอายุมองดูรายการยาวเหยียดและมองหน้าเด็กหนุ่มคนนั้น แล้วขีดฆ่ารายการต่างๆ แล้วเขียนอีกข้อหนึ่งใส่ลงไป "ความสงบสุขในใจ"

             ผู้สูงอายุไม่ได้บอกว่าทรัพย์สินเงินทองไม่สำคัญ แต่กำลังสื่อกับคนหนุ่มนั้นว่า ถ้าเรา มีความมั่งคั่งทางวัตถุ ไม่ว่าจะมากเพียงใด หรือถ้ามีแล้วไม่ดี   ไร้ค่า   ทรัพย์สมบัติมากมายที่มีอยู่จะให้ ประโยชน์อะไร แต่ถ้าผู้มีความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างชอบธรรมและมีใจเมตตาแบ่งปันคนขัดสน เขาก็จะพบสันติสุขในจิตใจ

             พระเยซูคริสต์พูดถึงแหล่งความสงบสุขและลักษณะความสงบสุขไว้อย่างชัดแจ้ง พระองค์ ตรัสว่า "สันติสุขหรือความสงบสุขในเรา" ความสงบสุขที่พระเยซูพูดถึงไม่ได้มาจากวัตถุ หรือ ผลสัมฤทธิ์ของชีวิต ไม่ใช่ความสงบสุขที่ปราศจากการกระทบของปัญหาต่างๆ ในโลก พระองค์ ตรัสว่า "ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ยากและปัญหานานาประการ" แต่ผู้ที่วางใจในพระองค์ จะมีพลังเข้มแข็งสามารถรักษาความสงบสุขในใจไว้ได้ ชัยชนะของพระเยซูคริสต์เป็นหลักประกัน ความเข้มแข็งในจิตใจ ให้สามารถมีสันติสุขในใจแม้จะมีความวุ่นวายภายนอกก็ตาม

             ในพระเยซูคริสต์พระเจ้ามอบสันติสุข ขณะที่ในโลกมอบแต่ความวุ่นวายแก่ชีวิต จงให้พระคริสต์เป็นกัปตันชีวิตในทะเลบ้าในโลกนี้ แล้วใจเราจะมีความสงบสันติ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top