Menu

dore-jesus-preaching-on-the-mount

               ทุกศาสนามีอะไรที่เหมือนๆ กันคือ ทุกคนที่เป็นศาสนิกจะต้องมีบทบาท ด้านหนึ่งจะต้องเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลธรรม มีจริยธรรมและมีคุณธรรมประจำใจ อีกด้านหนึ่งมีส่วนร่วมทำภารกิจ (Mission) ตามอัตภาพและร่วมสามัคคีทำภารกิจร่วมกันตามบริบทของความเชื่อที่ตนนับถือ คริสเตียนก็เช่นกันคือ ด้านหนึ่ง เราต้องปฏิบัติตนเป็นคริสเตียนที่ดี การเป็นคริสเตียนที่ดีหมายถึงชีวิตที่แสดงออกทั้งคำพูดและการกระทำ สำแดงลักษณะชีวิตของพระคริสต์ และอีกด้านหนึ่งคริสเตียนตระหนักว่าเขาเป็นทูตของพระคริสต์ในโลก ประกาศชี้แจงให้โลกทราบถึงแผนการแห่งความรักของพระเจ้า เกี่ยวกับการคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ เพื่อนบ้านของเราอีกมากมายยังไม่ทราบว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ แต่เขาได้ปฏิเสธพระองค์ หลงกระทำความผิดบาปและผลแห่งบาป ทำให้ชีวิตเสื่อมศักดิ์ศรี เขาสวมอาภรณ์แห่งความบาปปกคลุมชีวิต เต็มไปด้วยกลิ่นสาปของความสกปรก ความโสโครกแห่งกามราคะ ความโหดเหี้ยม ความโลภ ความหลง ลุ่มหลงอยู่ในวัตถุ ความสนุกเพลิดเพลินแต่จิตใจเต็มไปด้วยความว้าวุ่นและความว่างเปล่า ปลายทางของชีวิตคือบึงไฟ ขณะที่ชีวิตปัจจุบันมีนรกอยู่ภายใน

              พระเยซูคริสต์คือชูชีพชีวิต เป็นทางนำไปสู่การหลุดพ้นหนี้แห่งกรรม พ้นจากพันธนาการแห่งกิเลสบาป พระเยซูคือคำตอบ เป็นผู้เติมเต็มสิ่งที่มนุษย์ขาดอยู่

              พระเยซูคริสต์ได้มอบหมายการประกาศข่าวดีนี้แก่คริสเตียนให้บอกเล่าตราบที่มีชีวิตอยู่ ตราบจนถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา คริสเตียนทำหน้าที่เป็นพยานด้วยชีวิตและคำเชิญชวนให้เพื่อนมนุษย์หันมาเดินกับพระเจ้า คริสเตียนทำหน้าที่เป็นท่อให้พระพรของพระเจ้าไหลไปถึงเพื่อนบ้านผ่านทางเรา พระเจ้าไม่มีเครื่องมืออื่นนอกจากคุณกับผม เราสามารถทำพระราชกิจนี้เป็นส่วนบุคคลและสนธิกำลัง ผนึกกำลังทำด้วยกันและเราจะได้เพื่อนร่วมเดินทางสู่อาณาจักรของพระคริสต์เพิ่มขึ้น ผมพร้อมแล้ว แล้วท่านละว่าอย่างไร?

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top