Menu

give

            ความเปลี่ยนแปลงเดินควบคู่กับเวลา เวลาที่เปลี่ยนไปยิ่งผ่านไปนานเท่าใด ความ เปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้จะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ความเปลี่ยนแปลงทวีความรวดเร็วขึ้นทุกขณะ เฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ มนุษย์เรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆ  ทำให้ความรู้ที่เคยทันสมัย ในอดีต ล้าสมัยไปในชั่วพริบตา

             มนุษย์เคยวาดฝันไว้ว่า ความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ จะช่วยแก้ปัญหา ความยากจน ความ เหลื่อมล้ำ ความอดอยาก แต่ในความเป็นจริงโลกยังคงเผชิญกับความอดอยาก ขาดแคลนอาหาร และยังมีโรคระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

            นักการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยให้ความหวังกับประชาชนจะอยู่ดีกินดี ให้น้ำหนักกับ เรื่องเศรษฐกิจ สนับสนุนค่านิยมเรื่องวัตถุ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับจะมีอะไรมากกว่าจะเป็นอะไร ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ นวตกรรมต่างๆ ภายใต้การนำของนักการเมือง กระทุ้งให้ คนติดอยู่กับคุณค่าทางวัตถุนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้อย่างขาดความ สำนึกว่าจะหมดหรือหายากในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัญหาของลูกหลานในอนาคต

 

            ความรู้ความก้าวหน้าดังกล่าวจะต้องเจริญควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ถ้ามนุษย์เราให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจภายใน ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบแห่งพระธรรม ใจไม่โลภ ไม่หลง ไม่ปล่อยตัวไปตามความใคร่ของตา ความใคร่ของเนื้อหนังและความทะเยอทะยาน ในลาภยศ แต่ละคนเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ร่วมโลก สิ่งแวดล้อมของ โลกคงไม่ถูกทำลายมากกว่านี้ สังคมคงอยู่กันอย่างสงบสุขกว่านี้ ความรู้ที่ไม่ถูกควบคุมด้วย หลักธรรม ทำให้ผู้นั้นใช้ควมรู้ที่มีมากกว่าฉวยโอกาสจากคนรู้น้อยกว่า ผู้มีแรงมากกว่าใช้กำลัง แสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีกำลังน้อยกว่า

 

            แต่ถ้าความรู้และกำลังที่มีอยู่ อยู่ภายใต้การควบคุมของหลักธรรม ผู้มีมากจะเห็นใจผู้ มีน้อย ผู้มีกำลังมากจะช่วยผู้ที่มีกำลังน้อยกว่า  เราไม่อาจทำให้มนุษย์ทุกคนฉลาดเท่ากัน  รู้เท่ากัน มีกำลังเท่ากัน แต่เราสามารถเท่ากันคือ สำแดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ความสามารถ ปัจจัย แก่ผู้ที่อ่อนกำลังกว่า

 

              สังคมเราจะมีความสุขขึ้นถ้าคนเกียจคร้าน คนมีกำลังน้อย คนรู้น้อย ไม่อยู่เฉย แต่ลุกขึ้นทำสุดกำลังที่มี และผู้ที่มีมากในด้านต่างๆ เห็นใจมีน้ำใจช่วย เพราะพระเจ้าทรง สร้างมนุษย์ให้อยู่ในลักษณะของสังคม ดังนั้นให้เราใช้ชีวิตแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน ถ้าไม่มีอะไรจะให้ อย่างน้อยให้เราให้รอยยิ้มต่อกัน

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top