Menu

freedom

มนุษย์ถูกกำหนดให้อยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์กันด้วยกฏเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกัน การที่จะ อยู่รวมกันได้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขนั้น  แต่ละคนจะต้องร่วมมือกันสร้าง  ความสงบสุขไม่ สามารถเกิดขึ้นเองหรือรอให้ความสุขลอยมาหาเรา  แต่เราต้องร่วมมือกันทำให้เกิดขึ้น 

             สังคมเราขณะนี้เผชิญหน้ากับการท้าทายอย่างมาก  ไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหน   เข้าไปใน วงการของคนกลุ่มใด   หรือสังคมนั้นจะมีชื่อว่าอะไรล้วนแต่มีปัญหา  เรามีการเมืองเพื่อบริหาร แผ่นดิน  แก้ปัญหาสังคม  เช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  บริหารกิจการบ้านเมืองให้เกิดความ เสมอภาคในการครอบครองทรัพยากรของชาติและรับการบริการอย่างยุติธรรม แต่น่าเสียดายมี นักการเมืองบางคนกลับแสวงหาประโยชน์สร้างความร่ำรวย  ขโมยโอกาสและสิทธิที่คนอื่นพึงได้ พึงมีให้กับตนเองและสมัครพรรคพวกของตน  ทำให้คนจนยิ่งจน  มีสังคมบางกลุ่มเท่านั้นที่ดูดเอา  ทรัพยากรมาใช้   การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นตาชั่งที่เอียงตามอิทธพลและอำนาจของเงิน   สังคมจึง อยู่ภายใต้ความกดดัน  บางสังคมเขาทนไม่ใหวก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่พวกเขาถูกปล้นไป  คริสเตียนควรทำอย่างไร?  คริสเตียนไม่เชื่อในเรื่องการใช้ความรุนแรง  ไม่เชื่อในการใช้ กำลังเพื่อแก้ปัญหา  ในบางประเทศที่พลเมืองเขามีสภาพเศรฐกิจดี   มีการศึกษา  พวกคริสเตียนที่มี ความรู้ความสามารถเขารวมตัวกันตั้งเป็นองค์กรอิสระ  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอรัฐบาล หรือ องค์กรท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่เข้าไม่ถึงการบริการของรัฐ  มีนักกฏหมายคอยช่วยเหลือ คนยากคนจน  เราเรียกการกระทำนี้ว่า Social Actions  ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคม  แต่ใน เวลาเดียวกันกลุ่มคริสเตียนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีดังกล่าว  กลับนิยมด้าน Social Service  เป็นกิจกรรม ด้านสังคมบริการ  สังคมสงเคราะห์  ช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อปัญหาสังคม  ช่วยหาทางออกให้กับผู้ด้อย โอกาส เสริมเขี้ยวเล็บให้กับผู้คนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  ด้วยเหตุผลนี้คริสเตียนยุคต้นๆ ที่เข้ามา ประเทศไทย พร้อมกับงานด้านสังคม  เช่น  สร้างโรงพยาบาล  สร้างโรงเรียน  สร้างสถานสงเคราะห์ ในรูปแบบต่างๆ เช่นสถานสงเคราะผู้พิการ  โรงพยาบาลโรคเรื้อน  สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ฯลฯ  ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางสังคม Social action หรือ สังคมสงเคราะห์ Social service  เริ่มต้นจากใจ เมตตาเป็นฐาน  เพราะขณะพระเยซูอยู่ในโลกพระองค์ปฏิบัติศาสนกิจ  ทั้งเทศนาสั่งสอนและ ออกไปกระทำการคุณต่างๆ ตลอดเวลาแห่งการทำพันธกิจ 

                   คริสเตียนต้องระลึกเสมอว่าเรามีความรับผิดต่อสังคมที่เราอยู่  ด้วยการเป็นเกลือและ เป็นแสงสว่าง  เราต้องกระทำการดีทั้งปวงในทุกโอกาส  อธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจ  สอนลูกสอน หลานให้มีใจเมตตา  อย่าเลือกคนที่เรารู้ว่าเป็นคนไม่ดีให้เข้ามาบริหารประเทศ  นี่ก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  จงฉวยโอกาสทำดีไม่ว่ามากหรือน้อย  ทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส  เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top