Menu

traditional songkran

“ก่อนอื่นใดให้ลูกหลานเหล่านั้น พึงปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  โดยเอาใจใส่ดูแล ครอบครัวตนเอง อันเป็นการตอบแทนคุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะการทำเช่นนี้เป็นที่ พอพระทัยพระเจ้า ผู้ใดที่ไม่จุนเจือญาติพี่น้องของตน   โดยเฉพาะคนในครอบครัวของตนเองผู้นั้น ก็ปฏิเสธความเชื่อแล้วและเลวยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อ"  (1 ทิโมธี 5:3-4 , 8)

             วันสงกรานต์มีความสำคัญที่ชาวเอเชียถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง มีความเกี่ยวพันกับ ความเชื่อของศาสนาดั้งเดิม ประเทศไทยเราก็สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ เมื่อเดิมนั้น   ประเทศไทยเราถือวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่   แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนตามปีใหม่สากล

                      วันสงกรานต์สำหรับประเทศไทยเรานอกเหนือจากเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาส่งเสริม ให้คนเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของชนชาวพุทธแล้ว ทางภาครัฐยัง กำหนดให้วันสงกรานต์   เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุด้วย

             วันเทศกาลสงกรานต์  แม้ชาวคริสต์จะไม่ได้เข้าร่วมตามพิธีความเชื่อ  ตามที่พี่น้องชาวพุทธ ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยและร่วมมืออย่างเต็มที่คือ ความสำนึกใน คุณค่าของผู้มีพระคุณ พระคุณของบิดาและมารดา คุณค่าของผู้สูงอายุ คุณธรรมนี้กำลังจางลง ในยุค โลกาภิวัตร เราพบว่าจำนวนลูกทรพี- บิตุฆาต  มาตุฆาต เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมาย พ่อแม่ถูก ตะหวาด  ถูกทอดทิ้ง   ถูกใช้ให้ทำงานหนักเหมือนคนใช้ในบ้าน ถูกปฏิเสธเพราะรู้สึกอายที่พ่อแม่มี ฐานะยากจน ไม่ผิดอะไรกับละครน้ำเน่าที่เราดูในโทรทัศน์  ในยุคนี้  พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย แทนที่จะ เป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติ  แต่ลูกหลานกลับมองเห็นเป็นภาระ ทำให้ผู้สูงอายุทั้งหลายต้อง อมความทุกข์ไว้ภายในลึกๆ ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป หลายคนมาแสดงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์   เมื่อท่านสิ้นใจจัดพิธีใหญ่โต   แต่น่าเสียดายท่านไม่อาจรับรู้แล้ว    ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำไม จึงไม่ทำ

                   สำหรับคริสเตียนเรามีคำสอนที่ชัดเจน จงให้เกียรติแก่บิดา  มารดา  ให้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ดูแล หญิงม่าย  ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเลวยิ่งกว่าคนไม่มีศาสนา นี่เป็นเหตุที่คริสตจักรเราสร้างบ้าน สำหรับที่ จะรองรับผู้สูงอายุ   และพยายามที่จะพัฒนากิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในคริสตจักรของเรา     เสาะหา หนทางที่เราจะทำให้ท่านไม่อยู่อย่างว้าเหว่อ้างว้างตามลำพัง ขอให้วันสงกรานต์ที่ภาครัฐได้จัด ให้เรามีโอกาสแสดงความกตัญญูรู้คุณ ก็จงใช้โอกาสนี้ทำสิ่งทีดีงามที่สุดเท่าที่ทำได้ตามอัตภาพ ให้ผู้มีพระคุณรู้สึกชื่นใจ    ด้วยวาจาชอบ ประพฤติชอบ และประกอบการคุณให้ท่านเหล่านั้น ชื่นใจถ้าเราทำเช่นนี้แล้ว พระเจ้าสัญญาจะเทพระพรมาเหนือชีวิตของเรา   คนเนรคุณไม่มีทาง ที่จะมีความเจริญและมีความสุข   แต่คนที่มีความกตัญญูจะมีแต่คนยกย่องนับถือและผลตอบแทน ในโลกนี้จะเจริญรุ่งเรือง โลกหน้าจะรับรางวัลจากพระเจ้า

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top