Menu

holyspirit1

พระวิญญาณมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตคริสเตียนส่วนบุคคลและในคริสตจักร  องค์รวม    พระวิญญาณเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพ   มีสภาวะเป็นพระเจ้า  เช่นเดียวกับพระบิดาแและพระบุตร พระวิญญาณมีความเป็นบุคคล      ไม่ใช่เป็นเพียงพลังอำนาจหรืออิทธิพล

ที่ไร้ชีวิต เพราะพระคัมภีร์พูดถึงพระวิญญาณ   ใช้สรรพนามว่า  "พระองค์"   พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสัญญาจะประทานพระวิญญาณ  ตรัสว่า    "เราจะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง" และที่กล่าวว่า พระวิญญาณมีความเป็นบุคคลเพราะพระองค์มีความรู้สึก พระคัมภีร์สอนเราว่า “อย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย”  เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระสติปัญญา ทรงมีอารมณ์ความรู้สึก  มีเจตนารมณ์  มีความมุ่งหมาย  พระองค์นำเรา  พระองค์อธิษฐานกับพระบิดาเพื่อเรา

                   พระวิญญาณเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร?  ไม่มีใครเป็นคริสเตียนได้ถ้าพระวิญญาณไม่ทรงช่วย เพราะที่จะเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่เพียงเปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนพิธีกรรม เปลี่ยนที่เป็นภายนอกเท่านั้น  แต่ที่จะเป็นคริสเตียนจะต้องบังเกิดใหม่  ตัวเดิมของเราได้ตายแล้วในบาป  ธรรมชาติชีวิตภายในที่เคยมีพระลักษณะของพระเจ้า หรือที่เราเรียกว่า “พระฉายของพระะเจ้า” นั้นได้ตายไปแล้ว  ชีวิตที่ขับเคลื่อนอยู่ปัจจุบัน เป็นชีวิตในเนื้อหนังไม่ใช่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ไม่มีอำนาจใดๆ สามารถทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณกลับฟื้นคืนมาได้  ขอบคุณพระเจ้าโดยพระวิญญาณทำให้กลับฟื้นชีพอีกบนเงื่อนไขผู้นั้นต้องยอมกลับใจและมีความเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด   การเกิดใหม่ทางวิญญาณโดยพระวิญญานจึงเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราเป็นคริสเตียนได้  พระวิญญาณไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ที่บางครั้งเราเรียกว่า      “ชีวิตนิรันดร์” พระองค์ยังมาประทับอยู่ภายในเรา ทำให้กายของเรากลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า พระองค์สถิตภายในเรา เพื่อช่วยหล่อหลอมและพัฒนาชีวิตตามแบบพระฉายของพระเจ้าภายในให้เติบโตขึ้น ช่วยให้ชีวิตภายในแข็งแกร่งเข้ามาควบคุมชีวิตฝ่ายเนื้อหนังในร่างกายของเรา  ทำให้ชีวิตในร่างกายรับการขับเคลื่อนจากพลังภายในจากชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณช่วยให้เรามีชัยชนะโลกียวิสัย ชนะการทดลอง  ชนะกลอุบายของมารซาตาน  เราจะเรียนรู้บทบาทของพระวิญญาณต่อในฉบับหน้า

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top