Menu

jesus Sorrowful

ความสุขมีแก่ผู้ใส่ใจคนอ่อนแอ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยกู้เขาในยามเดือดร้อนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกปักรักษา และสงวนชีวิตของเขาและพระองค์จะทรงอวยพรในแผ่นดินและจะไม่ทรงปล่อยให้ศัตรูทำกับเขาตามใจชอบ (สดุดี 41:1-3)

                   เพลงสดุดีพระเจ้าของดาวิดเผยให้เราเห็นการดำเนินชีวิตของเขา ที่บอกถึงเป็นผู้มีใจเมตตา และผลแห่งความมีเมตตาจิต พระเจ้าอวยพระพร พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณา เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน”  (มัทธิว 5:7)

                   ในช่วงที่ผมยังเด็กอยู่ใช้ชีวิตในชนบท ผมไม่เคยลืมบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน คนหนึ่งป่วย สมาชิกเกือบทั้งหมู่บ้านจะรู้ถึงกันหมด และจะมาแวะเวียนกันมาเยี่ยม เดินผ่านบ้านก็จะตะโกนถามว่าสบายดีหรือยัง แต่สังคมเปลี่ยนไป สังคมยุคโลกาภิวัตร เฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองจะต่างคนต่างอยู่ บ้านใครอยู่อู่ใครนอน 

                   แต่ผู้ใดที่มีใจเมตตา สนใจผู้อ่อนแอ “ผู้อ่อนแอ” มีความหมายกว้าง คือหมายถึง คนอ่อนแอทางเศรฐกิจ หรือคนจนนั่นเองและหมายถึงความอ่อนแอทางอารมณ์  ความอ่อนแอทางร่างกาย  เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ พูดรวมๆ ผู้อ่อนแอคือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ กำลังในตัวเองไม่เพียงพอ คนเราต้องมีพื้นที่ในใจที่จะคิดถึงความยากลำบาก ความขัดสนของผู้อื่นถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ ที่หมายความว่า “ผู้มีจิตใจสูง”

                   พระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบในเรื่องนี้  ขณะที่พระองค์อยู่ในโลกพระองค์ดำเนินไปตามหมู่บ้านต่างๆ สำแดงความเมตตารักษาคนเจ็บ เลี้ยงคนหิวโหย ให้กำลังคนอ่อนแรง ก่อนพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์ พระองค์กำชับลูกศิษย์ให้ทำกิจการแห่งความเมตตาต่อไป ดาวิดกล่าวแก่คนมีเมตตาจิต พระเจ้าจะแสดงความเมตตาต่อเขาเช่นกันคือ:

                          ▪ รับการช่วยกู้ในยามเดือดร้อน

                          ▪ รับการปกปักรักษาชีวิตและสงวนชีวิต

                          ▪ รับพระพรในแผ่นดิน

                          ▪ ไม่ปล่อยให้ศัตรูทำตามใจชอบ

                          ▪ ประคับประคองในยามเจ็บป่วยและรักษาให้หาย

                   ผู้มีเมตตา จะไม่ซ้ำเติมคนอ่อนแอ แต่จะให้กำลังใจในทางคำพูด การกระทำ  คนอ่อนแออยู่ไม่ไกลจากเราเลยถ้าเรามีเมตตาจิตภายใน

                   ขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คนอ่อนแอได้รับความสนใจจากเรา ขอให้วันนี้คนอ่อนแอจะได้รับการสำผัสรักจากเรา ขอให้มั่นใจเถิดว่า ผู้ที่แสดงความเมตตาจะได้รับความเมตตาเช่นกัน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top