Menu

A rush of time

“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนตราบจนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยพืชผลล้ำค่าจากแผ่นดิน ดูเถิดว่าเขาอดทนรอคอยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูขนาดไหน ท่านทั้งหลายเช่นกัน จงอดทนและยืนหยัดอย่างมั้นคง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้ว (ยากอบ 5:7,8)

                   เราอยู่ในยุคแห่งความเร่งรีบ เราแข่งขันชิงความได้เปรียบ ใครเร็วกว่าเป็นผู้ชนะ เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้มีความเร็วสูงขึ้น เช่น เครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ อุปกรรณ์ใช้งานต่างๆ แม้แต่อาหารการกินก็ต้องรวดเร็ว

                   ด้านหนึ่งความรวดเร็วช่วยเราย่นเวลาการทำงาน ย่นเวลาการเดินทาง เหนื่อยน้อยลง ได้ผลงานเร็วขึ้น เราเรียกว่า เป็นผู้ทำงานมีประสิทธิภาพสูง นั่นเป็นผลงานทางกายภาพ แต่ก็ไม่เป็นจริงเสมอเมื่อคิดถึงผลแห่งชีวิตที่เรียกว่า “ประสิทธิภาพ”

                   ความรวดเร็วถ้าผิดทางจะนำชึวิตไปสู่ความเสียหายเร็วขึ้น คำว่ารอคอย เป็นสิ่งทรมานจิตใจคนยุคนี้ ขณะที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนผมนับวัน นับเดือน นับปี เมื่อไรจะจบ นับอีกกี่ปีจะเป็นผู้ใหญ่ แต่ความเจริญเติบโตมีธรรมชาติที่เร่งไม่ได้ ความเจริญเติบโตไม่อาจเร่งรัดข้ามขั้นตอนได้

                   ทุกวันนี้เราพยายามหาทางลัดสร้างคุณธรรมแห่งชีวิต  เพราะเหตุนี้เราเผชิญกับ ความดี ความสวยงามของชีวิต ที่เราสำผัสเป็นเพียงบุคลิกที่จัดฉากแสดง เหมือนหน้ากากที่ไม่ใช่ของจริง เป็นการปฏิบัติดีที่ไม่ได้ออกจากความเป็นคนดีของบุคคลนั้น แต่เป็นความดี ความสวยงามเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง  ความดี ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความถ่อม ความรัก ความเมตตาที่แท้จริงจะต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัย ต้องอดทน ต้องใช้เวลา ความเป็นผู้มีวุฒิภาวะต้องใช้เวลา ความเพียร และความอดทน ไม่อาจเร่งรีบได้

                   ผลของความดี ความสำเร็จอันมีเกียรติอาจต้องใช้เวลาบ้างแต่จะเป็นผลที่คงทนถาวร ไม่เหมือนความดีที่ฉาบภายนอกมันจะลอกให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในและนำความอับอายมาในที่สุด

                   ความสำเร็จในงานของพระเจ้า ความสำคัญไม่ใช่ความสำเร็จภายนอกที่ตาแลเห็นแต่เป็นความสำเร็จที่พระเจ้าทำภายในชีวิตของเรา ฉะนั้นปริมาณจะต้องควบคู่กับคุณภาพจึงจะเป็นความสำเร็จที่แท้จริง

                   จงอดทน เพียรพยายาม แม้ต้องใช้เวลา อย่าเลิก  ยืนหยัดบนหลักการสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนเพราะ ในเวลาอันควรพระเจ้าจะไห้เราได้เห็นผลที่นำความภูมิใจมาสู่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top