Menu

Encouragementกำลังใจทำให้ยืนหยัดได้แม้ในยามเจ็บป่วย แต่เมื่อใจแตกสลายใครจะทนได้ (สุภาษิต 18:14)

                   ชีวิตเราขับเคลื่อนได้ต้องใช้พลัง การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง       ช่วยให้มีพลังทางกายภาพ  สุขภาพแข็งแรงเป็นพรสำหรับชีวิตดังนั้นเราจะต้องดูแลรักษาด้วยการระมัดระว้งเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เพราะเมื่ใดเราเจ็บป่วยหรือพิการมันจะบั่นทอนจิตใจด้วย

                   นอกจากพลังกายใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตแล้ว เราต้องการพลังทางความคิดที่สร้างสรรค์ การขับเคลื่อนของกายมาจากการขับเคลื่อนของความคิด  ร่างกายทำหน้าที่ตอบสนองความคิดที่อยู่ภายใน ในใจคิดอะไรร่างกายก็ทำสิ่งนั้น ฉะนั้นการสร้างความคิดดี ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดบวก ความคิดบริสุทธิ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ความคิดดี เกิดจากการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดี ดูสิ่งที่ดี อ่านสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเทืองความรู้และปัญญา

                   สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้คือ พลังของอารมณ์ อารมณ์เป็นสิ่งที่คุมยากแต่มีพลังสูงมันนำการตัดตัดสินใจอย่างฉับพลัน ทั้งทางดีและทางร้าย เราต้องมีสติควบคุมตนเองให้อยู่ในเหตุและผล คนขาดสติแต่ใช้แต่อารมณ์ชีวิตเขาจะมีความสุขไม่ได้

                   พระธรรมสุภาษิตพูดถึงพลังใจ ใจสู้ไม่ถอย ใจสู้แม้ว่ายาก ใจสู้แม้ว่าต้องใช้เวลา ใจสู้แม้ถูกดูแคลน ใจสู้แม้ผู้อื่นทำได้ดีกว่า เร็วกว่า ใจสู้แม้ในยามเจ็บป่วย ไม่ยอมแพ้และคุกเข่าให้กับคำว่า สิ้นหวัง

                   กำลังใจมีอะไรคล้ายกับกำลังกาย เราต้องบริโภคความคิดที่ดีด้วยการพูด การฟัง การอ่าน และสังคมกับคนที่มีทัศนะคติชีวิตในแง่ดี

                   สำหรับคริสเตียนการอ่าน การฟัง การอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าคือแหล่งสำคัญสำหรับกำลังใจ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษากำลังใจ  การพูดและการแสดงออกที่ทำลายกำลังใจผู้อื่นถือว่าเป็นคนใจร้าย

                   ชีวิตพระเยซูคริสต์ที่น่าประทับใจที่สุดคือ ทุกที่ๆ พระองค์ดำเนินไป พระองค์ทำให้สังคมนั้นๆรู้สึกเขามีคุณค่าและให้กำลังใจพวกเขาที่จะสู้กับชีวิต

                   พี่น้องที่รัก คนรอกำลังใจจากท่านมีมากมาย วันนี้คิดถึงใครสักคนหนึ่งและส่งกำลังใจให้เขา แล้วตัวท่านเองจะรับกำลังใจด้วย เพราะจะหว่านสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นและมากกว่า

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top