Menu

Dying to myself

"โดยองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเราข้าพเจ้าตายทุกๆ วัน” 1โครินธ์ 15:31

            บทความที่ผ่านมาผมพูดถึง “อุปนิสัย เป็นตัวกำหนดชะตากรรม” ชีวิตล้มเหลว กิจการล้มละลาย หรือชีวิตจบสวยจบอย่างภาคภูมิใจทั้งตัวเองและครอบครัว ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยที่ได้สร้างสะสมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในยุคสมัยใหม่ ยุคที่มีการแข่งขันสูง การพัฒนาขีดความรู้และความสามารถเป็นเรื่องจำเป็น แต่การพัฒนาความเก่ง ความสามารถ และความชำนาญเพียงด้านเดียว แต่ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุปนิสัยที่ดี เราจะกลายเป็นคนเก่งที่ไม่ดี ใช้ความเก่งความเป็นเลิศที่มีอยู่ในทางที่ผิดและเห็นแก่ตัว เราต้องการไม่ตกขอบด้านใดด้านหนึ่งคือ เป็นคนดีที่ไม่เก่งหรือเป็นคนเก่งที่ไม่ดี เราต้องการเป็นทั้งคนดีและคนเก่งถ้าไม่สามารถเป็นได้ทั้งสอง หรือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอเลือกเป็นคนดีแม้จะไม่เก่ง คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

            การสร้างอุปนิสัยที่ดีต้องมีสติรู้คิดตลอดเวลาว่า   คุณธรรมความดีอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ การลดความดีก็คืการลดความเป็มนุษย์ นอกจากมีสติแล้วจะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะตายต่อนิสัยไม่ดีทุกๆ วัน คริสเตียนจะต้องตรึงตัวเก่า อุปนิสัยที่ไม่ดี เหมือนกับพระเยซูตรึงตัวเองบนไม้กางเขนและให้ชีวิตใหม่เป็นขึ้นพร้อมกับการเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์ เราสลัดทิ้งคราบชีวิตเดิมที่เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว โสโครกทั้งความคิดและการกระทำและค่อยๆ สร้างชีวิตที่มีเมตตาจิต รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง การสร้างอุปนิสัยใหม่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ไม่มีทางเรียนลัดในการลด ละ เลิกอุปนิสัยไม่ดี และพัฒนาอุปนิสัยดี แต่ถ้ามีความเต็มใจ ตั้งใจ นิสัยใหม่และดีจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่กำหนดชะตากรรมของตนเอง เมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราจะพูดคำสุดท้ายว่าอย่างไร "พูดว่าสำเร็จแล้ว! หรือว่า เสียดาย!"  แม้คนหนึ่งคนใดอยู่ในพระคริสต์เขาเป็นคนรับการสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะ เขากลายเป็น “สิ่งใหม่ทั้งสิ้น" สร้างอุปนิสัยดี สร้างอนาคตที่ดีสำหรับตนเอง

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top