believe

“ท่านก็เห็นแล้วความเชื่อและการกระทำของเขาทำงานควบคู่กันความเชื่อของเขาครบถ้วนสมบูรณ์โดยสิ่งที่เขาทำ” ยากอบ 2:27

            ไม่ว่าเราจะรู้สึกตัวหรือตระหนักหรือไม่ก็ตาม พฤติกรรมของเราที่ทำอยู่คือความเชื่อของเรา เราทำตามที่เราเชื่อ เราไปทำงานเพราะเราเชื่อว่าเราจะเดินทางไปถึงที่อย่างปลอดภัยและเชื่อว่าการงานที่ทำจะสำเร็จด้วยดี เรารับประทานเพราะเชื่อว่าในอาหารไม่มียาพิษและเชื่อว่าให้ประโยชน์ต่อร่างกายของ ให้เราจินตนาการถ้าเราไม่มีความเชื่อมีแต่ความสงสัย เราจะไม่กล้าทำอะไร ไม่กล้าไปไหน ไม่กล้ากินอะไร ความเชื่อและการกระทำทำงานคู่กันเสมอ

            ในทางศาสนาคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่มีความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำ ดังนั้นผู้ที่เชื่ออย่างนี้จะมีพฤติกรรม ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หมั่นทำความดีเพราะเชื่อว่าเมื่อเกิดในภพหน้าจะเกิดในภพที่ดีกว่า ถ้าเขาเชื่อจริงเขาต้องหมั่นทำคุณงามความดีให้มากๆ ฉะนั้นเราจึงเห็นคนไทยผู้เคร่งศาสนาเป็นคนชอบทำบุญทำทาน ที่ท่านทำสิ่งเหล่านี้เพราะความเชื่อ

            ในพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนเราว่า เราต้องทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติของเรา การปฏิบัติของเราภายนอกบอกถึงความเชื่อที่อยู่ภายใน คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ดำรงอยู่ เป็นผู้ทรงฤทธิ์ เป็นองค์สัพพัญญูญาณ ทรงสถิตอยู่ทุกที่ ประกอบด้วยพระกรุณาคุณ เมตตาคุณ สถิตอยู่ด้วยกับผู้เชื่อทุกหนแห่งและบริสุทธิ์

            แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราเชื่อจริงไม่ใช่เราท่องหลักข้อเชื่อได้อย่างคล่องแคล่ว หรือสอบข้อเขียนได้อย่างไม่ผิดเลยสักข้อเดียว แต่พฤติกรรมที่แสดงออกในชีวิตประจำวันทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้คน เราเชื่อจริงไหมว่าจะมีวันพิพากษาคนดีและคนชั่ว เราเชื่อจริงไหมว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา เราเชื่อจริงไหมว่าทุกคนต้องให้การต่อพระเจ้าในการกระทำของเราในโลกนี้

       การกระทำของเราจะทำให้ความเชื่อสมบูรณ์    ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำเป็นความเชื่อที่ตายแล้วฉะนั้นผู้ที่อวดอ้างความเชื่อขอให้การอ้างสมบูรณ์ด้วยการกระทำในชีวิตประจำวัน