Reader

พันธกิจร่มเย็น นำโดยศิษยาภิบาลอาวุโส ศจ.วีรชัย โกแวร์

ได้จัดประชุมตัวแทนศิษยาภิบาลจากภาค และคริสตจักรร่มเย็น จำนวน 19 คน เพื่อ :- สามัคคีธรรม, ร่วมกำหนดทิศทาง, กำหนดยุทธวิธี,และกำหนดปฏิทิน ปี 2015 ของพันธกิจร่มเย็น เมื่อ 27-29 สิงหาคม 2014 ณ เมืองพัทยา