awesome2018

                     กลุ่ม Awesome คริสตจักรร่มเย็น ในคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมศาสนา ได้จัดกิจกรรมพันกิจค่ายอาสา วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมเยาวชนและเผยแพร่ค่านิยมการแสดงความรักความสามัคคีในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ที่โรงเรียนโคกกลางและโรงเรียนบ้านแก้ง ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน