Menu

Think like God2

           การแสวงหาความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีความคิดอย่างไรต่อมนุษย์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งสำคัญของการปฏิรูปชีวิตเราให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณ และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตในระยะยาว พระเจ้าทรงคิดในฝ่ายวิญญาณ แต่มนุษย์มีแนวโน้มคิดในฝ่ายเนื้อหนัง และความคิดทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ฉะนั้น การเรียนรู้ ยอมรับ และยอมจำนนต่อความคิดใหม่จากพระเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นของการทดแทนทัศนะเดิมที่อาจฝังรากลึกอยู่

           มนุษย์มีแนวโน้มจะยกตนขึ้น แต่พระเจ้ากลับยกชูผู้ที่ถ่อมใจลง พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า

-          พระองค์ประทานชัยชนะเป็นมงกุฎแก่คนที่ถ่อมใจ สดุดี 149.4

-          ความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ สุภาษิต 15.33

                อัครทูตยอห์นเป็นบุคคลที่ถือว่าใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากที่สุด และท่านน่าจะมีอะไรๆ ที่อวดได้มากมายในความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับผู้ที่สาวกเรียกกว่า “พระบุตรของพระเจ้า” แต่ท่านเองไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับ นำมาเป็นสิ่งอวดอ้างถึงความสำคัญของตนเอง ท่านกลับกล่าวว่า “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” ยอห์น 3.30

                ความถ่อมใจเป็นลักษณะเด่นของสาวกพระคริสต์ แต่การยกชูตนเองเป็นลักษณะเด่นของมารร้าย เมื่อมันอยากเป็นเหมือนพระเจ้า และพระเจ้าทรงผลักมันและเหล่าสมุนของมันลงมา เราจะเห็นได้ว่า “การยกชูตนเอง” เข้ากับ “การพิพากษา” แต่ “คนถ่อมใจลง” เข้ากับ “ชัยชนะ เกียรติ และการอวยพร” พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงถ่อมใจลง... และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น” ยากอบ 4.10 การถ่อมใจไม่ใช่การดูถูกดูแคลนตนเอง การถ่อมใจไม่ใช่การนิ่งเงียบ ไม่โต้ตอบใดๆ

                เราอาจนิยามคำว่า “ถ่อมใจ” ได้มากมาย แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้ว ส่วนหนึ่งของนิยามสำหรับความถ่อมใจคือ “ความถ่อมใจคือการรู้สิทธิ์ของตน ใช้สิทธิของตนตามเหมาะสม และไม่ใช้สิทธิของตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น” พระเยซูคริสต์มีสิทธิจะประสูติในพระราชวัง พระองค์มีสิทธิรับอำนาจครอบครองเมื่อทรงทำพระราชกิจ พระองค์มีสิทธิจะได้รับการปรนนิบัติเหมือนโอรสกษัตริย์ และพระองค์มีสิทธิมากมายที่ควรได้รับ แต่พระองค์กลับปฏิเสธ “ไม่ใช้สิทธิของพระองค์” ทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อประโยชน์ของเรา ด้วยความถ่อมพระทัยนี้ “​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ยก​พระ​องค์​ขึ้น​สูง​สุด และ​ประ​ทาน​พระ​นาม​เหนือ​นาม​ทั้ง​หมด​แก่​พระ​องค์” ฟีลิปปี 2:9

                พระเจ้าทรงปรารถนายกท่านขึ้น ผ่านการเรียนรู้ในความถ่อมใจของพระองค์ ให้เราร่วมใจกัน “ไม่ใช้สิทธิของตน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องในคริสตจักรของเรา”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top