Menu

Praying 02

หลายคนกล่าวเกี่ยวกับ “การอธิษฐาน” ว่า “เมื่อเราอธิษฐาน เราทำสิ่งที่ง่าย และพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยาก”, “เราทำสิ่งที่เล็ก และพระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่ใหญ่”, “เราขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนั้นให้เป็นไปได้ คำกล่าวเหล่านี้คงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันในมุมมองของผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้อย่างไร?

                ถ้าเราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในปัจจุบัน เราจะพบว่าพระเจ้าทรงหนุนใจให้คริสตชนทั่วโลกร่วมใจกันอธิษฐาน เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะพยายามพึ่งพากำลัง ความสามารถ สติปัญญา และทรัพย์ของตนเอง แต่ในวาระสุดท้ายนี้ พระองค์ปรารถนาให้เราพึ่งพากำลังและสติปัญญาจากพระองค์มากกว่าช่วงเวลาใดๆ สงครามฝ่ายวิญญาณนั้นมีอยู่จริงและอาวุธที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราคือ “การอธิษฐาน” 1เธสะโลนิกา 5.17, เอเฟซัส 6.18.

                แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจ รูปแบบการอธิษฐาน ภาษาที่เราใช้ในการอธิษฐาน ท่าทางเมื่ออธิษฐาน ฯลฯ, มากไปกว่าท่าทีในใจและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่เรามีกับพระองค์ เพราะ “สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ” มัทธิว 15.18, อย่างไรก็ตามการอธิษฐานที่เป็นรูปแบบ เป็นทางการ ในที่ประชุมร่วมกันมีความสำคัญ ช่วยให้เกิดการสื่อสารทางความเชื่อแก่กัน ซึ่งเป็นการหนุนน้ำใจซึ่งกันและกัน แต่สิ่งที่เราละเลยไม่ได้และมีความสำคัญมากกว่าคือ การอธิษฐาน หรือ “การพูดคุย” แบบไม่เป็นทางการในลักษณะ เพื่อน พี่น้อง พ่อกับลูก ซึ่งเป็นการสนทนาแบบ “คนคุ้นเคยกัน”, การมี “เวลามากๆ” อยู่ร่วมกันอธิษฐานกับคนหมู่มากเป็นสิ่งดี แต่การใช้ “เวลาเล็กๆ น้อยๆ” พูดคุยกับพระเจ้า ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเราตลอดทั้งวัน มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

                เอลียาห์เป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับพระเจ้าเป็นอย่างดี เมื่อท่านต้องหนีจากการถูกไล่ติดตาม ศัตรูหมายจะเอาชีวิตของท่าน ท่านผิดหวังและรู้สึกเหนื่อยล้า ขณะท่านอยู่เพียงลำพัง ท่านพูดคุยกับพระเจ้าและตัดพ้อกับพระองค์เหมือนคนใกล้ชิดกันเป็นอย่างดี ท่านกล่าวว่า “ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย” 1พงษ์กษัตริย์ 19.1-12, แน่นอนว่าพระเจ้ามิได้รับชีวิตของท่านไป แต่กลับส่งทูตของพระเจ้าลงมาปรนนิบัติท่าน (ข้อ 7) และพระเจ้าสำแดงให้ท่านเห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ไม่จำกัด (ข้อ 11)

                พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดท่านตลอดทั้งวัน พระเจ้ารอคอยท่าน มีเวลา เล็กๆ น้อยๆ ตลอดทั้งวัน ที่จะได้สนทนากับพระองค์ และเมื่อความคุ้นเคย กลายเป็นความใกล้ชิด และสนิทสนม เมื่อท่านร้องทูลพระเจ้า พระองค์จะส่งความช่วยเหลือในเวลาอันเหมาะสม พระองค์จะให้ท่านมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองเห็นสิ่งใหญ่เบื้องหน้า และมีกำลังรอวันเวลาเพื่อนิมิตในใจท่านนั้นจะสำเร็จ และเมื่อความใกล้ชิดกับพระเจ้านั้น นำให้ท่าน “ขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้า” แล้ว ก็จะไม่มีสิ่งใดเลยที่ “เป็นไปไม่ได้”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top