wirachai

               เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ผู้ก่อตั้งคริสตจักรร่มเย็น ด้วยนิมิตจากพระเจ้าปรารถนาให้คนไทยได้รับความรอด ด้วยการสนับสนุนจากพระเจ้าผ่าน ภรรยาของท่าน ผป.ชวนพิศ ร่วมกับผู้นำช่วงเริ่มก่อตั้งอีกหลายท่าน เช่น ผป.ธีระชัย ผป.วิชัย ผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการและพี่น้องในคริสตจักรร่มเย็นอีกมากมาย ที่ทำให้คริสตจักรแห่งนี้ ยังคงสานต่อนิมิตและเป้าหมายของคริสตจักรเพื่อนำข่าวประเสริฐไปทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

               ผมได้มีโอกาสไปที่สุสานบ้านสันติสุขร่วมกับทีมอภิบาล นอกจากเราไปทำความสะอาดแล้ว เราใช้เวลายืนคุยกันที่หลุมฝังร่างของท่านอีกครู่ใหญ่ เราพูดถึงนิมิต เป้าหมาย ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับผู้เป็นบิดาฝ่ายวิญญาณของเรา ร่วมใจสงบนิ่งและระลึกถึงคำสอนของท่าน คำพูดที่ท่านได้ฝากไว้ก่อนจากไป เราต่างได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้สึกต่อกันและกัน เราอธิษฐานเผื่อนิมิตและความฝันของท่าน ให้สิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น เติบโต และดำเนินไปอย่างมั่นคง เราอธิษฐานขอหัวใจของท่านที่จะดำรงอยู่ในพี่น้องคริสตจักรร่มเย็นทุกคน และขอหัวใจที่พระเจ้าทรงประทานให้กับท่านนั้น จะอยู่ในเราด้วยเช่นกัน เรายืนอธิษฐานที่หลุมฝังร่างท่านด้วยน้ำตา สัมผัสถึงการเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณ และออกจากที่นั่นด้วยความชื่นบาน

พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่า “บุตร​ของ​เรา​เอ๋ย จง​รักษา​บัญญัติ​ของ​พ่อ​เจ้า และ​อย่า​ละ​ทิ้ง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​แม่​เจ้า” สภษ. 6:20

                ขอให้เราระลึกถึงคำสอน และชีวิตอันเป็นแบบอย่างของอาจารย์วีรชัย ให้เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์ ขะมักเขม้น ประกาศพระกิตติคุณในยามมีโอกาสและไม่มีโอกาส เตือนสติ สอน และอดทนนานด้วยความรัก (2ทธ. 4:2) ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อครอบครัวในความเชื่อของเรา นิมิตของพระเจ้าต่อคริสตจักรแห่งนี้จะรุดหน้าไปอย่างมั่นคง และขอพระพรของพระเจ้า เทลงมาเหนือชีวิตของพี่น้องทุกคน โดยพระนามพระเยซู ขอจงเป็นเช่นนั้น อาเมน.