Menu

covid19

 ในทุกสถานการณ์ร้าย มักมีบุคคลหลายคนที่ยังมีความคิดในมุมมองบวกแท้จริงแล้วคริสชนควรมีทัศนคติที่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงไร เหตุเพราะพระวจนะได้กล่าวว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง...” โรม 8:28

              ด้วยพระสัญญานี้ คริสเตียนทุกคนจึงควรมีทัศนะแห่งความหวังว่าผลดีจะเกิดขึ้นแน่นอนตามถ้อยคำของพระเจ้า เพื่อเป็นพลังหนุนใจ เป็นกำลัง เป็นสติปัญญา เป็นยารักษา และเป็นชีวิต ให้แก่เรา

ในเวลานี้ เราสามารถเห็นสิ่งดีๆ และบทเรียนจากโควิด-19 ได้มากมาย จากบุคคลต่างๆ และจากถ้อยคำของพระเจ้า เช่น

- เราทุกคนเท่าเทียมกัน และเราต่างมีผลกระทบต่อกัน

- เตือนใจว่าชีวิตเราสั้น จงสนอมร่างกาย รักษาจิตวิญญาณ

- ไม่เห็นคุณค่าของวัตถุ แต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- เห็นคุณค่า ของความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

- ให้เราอดทน ไม่ตื่นตระหนก มีสติเสมอ

- โลกนี้อยู่ในความบาป และต้องการการเยียวยา

- แหล่งมั่วสุม การพนัน สถานบันเทิง หยุดลง

- สร้างความหวังในพระเจ้า รอวันที่สดใส

- อธิษฐาน และสดับฟังเสียงพระเจ้า นำเราสู่ความสงบ

- พิสูจน์ความเชื่อแท้ แท้จริงเราหวังในผู้ใดหรือสิ่งใด

- ตระหนักถึงคำพยากรณ์เรื่องยุคสุดท้าย จงเตรียมพร้อม

- ไม่ยึดติดกับรูปแบบศาสนพิธี แสวงหาพระเจ้าทุกที่

- คริสตจักรตื่นตัวด้านเทคโนโลยี ออนไลน์ และมีเดีย

- พัฒนาการประกาศฯ อย่างก้าวกระโดด ในอนาคต

                  คงมีสิ่งดีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งถ้าเราพยายามมองแล้ว เราต่างจะพบสิ่งดีอีกมาก ที่เราสามารถนำข้อคิดที่เราได้รับจากพระเจ้ามาช่วยหนุนใจซึ่งกัน

                  เพื่อเราจะผ่านพ้นสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่าที ด้วยคำพูด ที่เสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อสันติสุขของพระคริสต์จะดำรงอยู่กับเราผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าเสมอไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top