Menu

shield of faith

         

ในการศึกสงคราม แต่ละฝ่ายมักพยายามค้นหาวิธี คิดประดิษฐ์ อาวุธพิเศษ ที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้และคิดไม่ถึง เพื่อเอาไว้ต่อรองหรือใช้มันในช่วงท้ายของการสู้รบ เพื่อพลิกสถานการณ์จากฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ กลับมาเป็นฝ่ายชนะ

ในพระธรรมเอเฟซัส พระเจ้าทรงให้ยุทธภัณฑ์ครบชุด 7 ประการ คือ 1.ความจริง-เครื่องคาดเอว 2.ความชอบธรรม-ทับทรวง 3.ข่าวประเสริฐ-รองเท้า 4.ความเชื่อ-โล่ 5.ความรอด-หมวกเหล็ก 6.พระวจนะ-พระแสง และ 7.การอธิษฐานวิงวอน (เอเฟซัส 6.10-18)

เราจะสังเกตว่ามียุทธภัณฑ์ที่เป็นเครื่องป้องกัน 5 อย่าง และ อาวุธที่ใช้ต่อสู้อีก 2 อย่าง คือ พระวจนะและการอธิษฐานวิงวอน แต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรามองเห็นและเข้าใจได้

มากกว่านั้น ในพระวจนะของพระเจ้ายังให้ “ศาสตราวุธลับ” อีก 1 อย่าง ที่คริสเตียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลมากในฝ่ายวิญญาณ แต่บ่อยครั้งกลับถูกละเลย สิ่งนั้นคือ “ภาษาแปลกๆ” อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ มากกว่าท่านทั้งหลายอีก” 1โครินธ์ 4.18 เหตุใดอาจารย์เปาโลจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มที่ด้วยความมั่นใจอย่างนั้น? เนื่องจากเปาโลเดินทางเป็นระยะทางยาวไกลเพื่อออกไปประกาศ คาดว่าท่านคงพูดภาษาแปลกๆ ตลอดเวลา ทั้งที่สามารถได้ยินได้และพูดในใจด้วย

ภาษาแปลกๆ เป็นศาสตาวุธลับ ที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราหวาดกลัว เป็นคำอธิษฐานที่ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณ และเป็นการอธิษฐานตามพระทัยพระบิดา สิ่งที่เราอธิษฐานอาจเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้าง เพราะเรายังเป็นคนบาปและเราไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ทั้งหมด แต่การอธิษฐานภาษาแปลกๆ เป็นสิ่งที่พระวิญญาณกลั่นกรองแล้วว่า “เป็นน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้า” และ คำอธิษฐานเหล่านั้นจะสำเร็จเป็นจริง 100 เปอร์เซ็นต์ แท้จริงแล้ว การอธิษฐานภาษาแปลกๆ ได้ผลิตอาวุธลับอีกมากมายที่ศัตรูของเราไม่ทางล่วงรู้ได้เลย

สิ่งที่ศัตรูพยายามอย่างมากคือ ทำให้คริสเตียน สับสน สงสัย หรือไม่เห็นความสำคัญ เพื่อคริสเตียนจะ “หยุดพูดภาษาแปลกๆ” และให้คริสเตียนต่อสู้ในรู้แบบที่มันสามารถเข้าใจได้ จริงอยู่ที่เราควรพูดภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ในที่ประชุมเพื่อผู้เข้ามาใหม่จะไม่เกิดความสับสน แต่ผู้เชื่อควรแสวงหาของพระทานนี้ ใช้เป็นการส่วนตัว ใช้ในกลุ่มย่อย หรืออาจใช้ช่วงหลังการนมัสการ ในช่วงที่ผู้นำเปิดให้มีเสรีภาพในการนมัสการ ร่วมกับการร้องเพลงจากใจ หรือร้องเพลงในพระวิญญาณ

อย่าสับสนในการใช้ของประทานนี้ เพราะพระเจ้าทรงให้ศาตราวุธลับนี้แก่เรา “เพื่อให้ศัตรูของเราสับสน” จงใช้ร่วมกับการอธิษฐานทุกวันเพื่อเสริมสร้างตัวท่าน และอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วย เพื่อเราจะพลิกสถานการณ์ และได้รับชัยชนะในชีวิตด้วยคำอธิษฐาน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top