Menu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

T0019 0001 01

     เราถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติอีกวันหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพราะนอกจากสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะทำหน้าที่ในตำแหน่ง พระบรมราชินีได้อย่างไม่บกพร่องแล้วเมื่อมีเวลาว่างจากพระราชกรณียกิจ พระองค์ทรงดูแลอบรมพระโอรสและพระธิดาด้วยพระองค์เองตามแบบไทย นอกจานี้ยังทรงรักและห่วงใยราษฎรของพระองค์จนได้รับการขนานนามว่า  "สมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทย"

ประวัติความเป็นมาของวันแม่

    ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ คระรรัฐมนตรีได้มีมติประกาศรับรองให้วันที่ 15 เมษายนพ.ศ. 2493 ซึ่งมีการจัดงานเป็นครั้งแรกและได้รับความ สำเร็จดวยดีเนื่องจากประชาชนให้การสนับสนุนมีการจัดพิธีกรรมทาง ศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและ ตระหนักในความสำคัญ ของแม่และเพื่อเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปี ตามประกาศของรัฐบาลฯ ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกวันแม่ของชาติ

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทางราชการได้เปลี่ยนให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติเริ่มตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

"เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐและยุโรปได้มีหนังสือพิมพ์ของพระราชทานสัมภาษณ์เป็นใจความว่า สมเด็จฯทรงโปรดอะไรมากที่สุด พระองค์ทรงพระดำรัสตอบทันทีว่า

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top