Black Ribbon
Menu

Word from Pastor

jumping joy

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ( ฟิลิปปี 4:4)

worship hands

"...และบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะพวกเขาเป็นผู้นมัสการแบบที่พระบิดาแสวงหา พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่นมัสการต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:23,24)

maxresdefault2

พระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโค ขณะกำลังผ่านไป ชายคนหนึ่งที่นั่นชื่อ ศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีผู้ร่ำรวย เขาอยากเห็นว่าพระเยซู เป็นใคร แต่มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเตี้ยและเพราะคนมาก เขาจึงวิ่งขึ้นหน้าแล้วปีนขึ้นต้นมะเดื่อดักมองพระองค์ เพราะพระเยซูกำลังเสด็จไปทางนั้น (ลูกา19:1-4)

broken heart sad

สามัญสำนึกดีกระทำให้คนโกรธช้า และ มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศรีของเขา (สุภาษิต19:11)

Keep the Courage

ถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาด (สภษ19:2)

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ มีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษ 24 ชั่วโมง จะแจ้งให้ทราบ

Go to top