Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Love3

ท่านอาจารย์ พระบัญญัติข้อใดในหนังสือบทบัญญัติที่สำคัญที่สุด พระเยซูตรัสตอบว่า จงรักพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิตและสุดความคิดของท่าน... ข้อที่สองก็เช่นกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักคนเอง (มัทธิว 22:36-39)

             วิถีชีวิตคริสเตียนไม่มีกฏเกณฑ์ บทบัญญัติมากมายที่จะต้องท่องจำ พระเยซูคริสต์สรุปให้เราทราบว่า ชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสามมิติ และทั้งสามมิติสรุปอยู่ที่คำเดียวคือ" รัก"

ประการแรก ความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักไม่ใช่ความกลัว ไม่ว่าเรานมัสการ บริการ ปฏิบัติศาสนกิจจะต้องทำด้วยความรักจากภายใน พระเจ้าไม่พึงประสงค์การทำศาสนกิจ ศาสนพิธี เข่นการนมัสการ การถวายทรัพย์ การทำกิจกรรมต่างๆ ทำเพราะกลัว ทำเพราะหน้าที่ หรือทำเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง พระองค์ประสงค์ให้เราทำเป็นการแสดงออกจากแรงจูงใจแห่งความรัก
ประการที่สอง รักเพื่อนบ้าน รักเพื่อนมนุษย์ รักเพื่อนร่วมโลกมนุษย์มีจุดเริ่มต้นจากแหล่งเดียวกัน คือจากมนุษย์คู่แรก ที่พระเจ้ารงสร้างขึ้น ครอบครัว สังคมมนุษย์จะอยู่เย็นเป็นสุขก็เมื่อเรารักซึ่งกันและกัน ความรักทำให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน เมตตา ต่อกัน มีความสามัคคีและดีต่อกัน อภัยให้กัน อดทนอดกลั้นต่อกันฯลฯ ครอบครัวอยู่ดีมีสุข สังคมน่าอยู่ ปลอดภัย ก็เพราะเรารักกันห่วงใยกันและกัน
ประการที่สาม รักตนเอง เมื่อได้ยินคำว่ารักตนเอง เราอาจเกิดความคิดในแง่ลบ คริสเตียนควรปฏิเสธตัวเอง ควรเอาตัวเองไปตรึง ควรกำจัดตัวตนมิใช่หรือ? 
             ความหมายของการรักตนเองในที่นี้ไม่ใช่ให้ใช้ชีวิตตามใจตนเอง และคำว่า"ตัวเอง" ไม่ได้หมายถึง ตัวตนที่เรียกว่า" เนื้อหนัง" ไม่ใช่ชีวิตที่ภายในที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจใฝ่ต่ำ แต่มีความหมายถึงมนุษย์จะต้องเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คำว่ามนุษย์ ในภาษาไทย หมายถึงผู้มีใจประเสริฐ ผู้มีจิตใจสูง ฉะนั้นเราไม่ควรเกลียดและทำร้ายตนเอง ดูถูกตนเอง รู้จักให้เกียรติตนเอง มีความภูมิใจในตัวเอง ถ้าเรารู้จักคุณค่าของตนเองให้เกียรติแก่ตนเองในทางที่ถูกต้อง เราจึงจะเห็นคุณค่าของผู้อื่น เราจะปฎิบัติต่อเขาเหมือนอย่างที่ปฎิบัติต่อตนเองเราไม่สามารถรักผู้อื่นดังตนเองได้ถ้าเรายังรักตนเองผิด หรือที่เรียกว่าหลงตัวเอง
            ถ้าเรารักพระเจ้าถูกต้อง การรักเพื่อนบ้านและรักตนเองถูกต้องด้วย ให้เราพัฒนาความรู้และความเข้าใจ "รักพระเจ้า" และแล้วความรักด้านอื่นจะตามมาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top