Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

jumping joy

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ( ฟิลิปปี 4:4)

          ความชื่นชมยินดีคือวิตามินวิเศษสุดสำหรับสุขภาพจิต คนเราแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่จิตใจหดหู่แห้งแล้ง ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นเราได้ยินคนดัง คนเด่นในสังคมติดยาและฆ่าตัวตายเนืองๆ

          เมื่ออาจารย์เปาโลเขียนคำหนุนใจคริสเตียนที่เมือง ฟิลิปปี ให้มีความชื่นชมยินดีขณะที่ตนเองกำลังถูกจำจองอยู่ในคุก คนในคุกให้กำลังใจคนนอกคุกให้มีความชื่นชมยินดี สิ่งนี้บอกเราว่ามีความชื่นชมยินดีชนิดพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ผู้เชื่อในพระองค์ที่ทำให้เขามีความชื่นชมยินดีแม้จะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก มันเป็นความชื่นชมยินดีปลุกเร้าขึ้นมาเองไม่ได้ แต่มันเป็นเหมือนน้ำพุที่พลุ่งขึ้นภายใน ความชื่นชมยินดี คือแหล่งแห่งจิตใจของเรา

         ความชื่นชมยินดีดังกล่าวมาพร้อมๆกับวันแห่งการหลุดพ้นจากการเป็นทาสของมารและพ้นหนี้แห่งความบาป..มาพร้อมๆกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง...มาพร้อมๆกับการรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียก เราจะสูญเสียความชื่นชมยินดีอันทรงพลังนี้ ทันที่ที่เราทำบาป กษัตริย์ดาวิดเคยสูญเสียความชื่นชมยินดีนี้เนื่องจากพลาดพลั้งทำบาปผิด และพระองค์ร้องทูลขอพระเจ้าเมตตาคืนความชื่นชมยินดี แห่งความรอดกลับคืนมา " ขอทรงคืนความปิติยินดีในความรอดแก่ข้าพระองค์" (สดุดี 51:15)

        คนปกปิดซ่อนเร้นความผิดบาปของตนจะประสบกับนรกในอก จะดับได้ก็เมื่อสารภาพบาปนั้นต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงใจเท่านั้น

        แต่เราเรามีความชื่นชมยินดีอย่างมากไม่เพียงแต่เพราะเราได้รับพระคุณรับการอภัยบาป รับชีวิตใหม่ แต่ความชื่นชมยินดีซ้อนความชื่นชมยินดีที่เรามี คือ..เมื่อเราสนองตอบการทรงเรียกรับใช้พระองค์..เมื่อเราทำดีต่อกัน..เมื่อเราอภัยให้กัน

        กษัตริย์ดาวิดมีเคล็ดลับเติมเต็มความยินดีอีกประการหนึ่งคือ " ...พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์" (สดุดี 16:11)

        การใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวอยู่"ต่อหน้า"พระองค์ นำความสดชื่น ความชื่นชมยินดีที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลย การดำเนินชีวิตที่ตระหนักว่าเราอยู่ต่อหน้าพระองค์ตลอดเวลาให้ความชื่นชมยินดีเสมอ…

วันนี้ขอให้ทุกคนที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ มีความชื่นชมยินดี แลัขอกล่าวย้ำอีกว่า "จงมีความชื่นชมยินดีเถิด"

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์