Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

paul

เพราะเรามุ่งจะเป็นคนสัตย์ซื่อ ไม่เฉพาะในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาคนทั้งหลายด้วย (2 โครินธ์ 8:21)


               ในคราวที่เกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่ที่กรุงเยรูซาเลมชาวเมืองทั้งเป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็นคริสเตียนต่างประสบความยากลำบาก อาจารย์เปาโลมีภาระใจและความกระตือรือร้นที่จะช่วยบันเทาทุกข์ ท่านจึงส่งข่าวและชักชวนพี่น้องคริสเตียนในแคว้นต่างๆที่ท่านมีความสัมพันธ์ให้ช่วยกันรวบรวมทรัพย์นำส่งไปช่วยผู้ประสบภัย สังคมยุคสมัยโบราณไม่มีความเจริญทาง เทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีหรือส่งทางไปรษณีย์ ผู้มีน้ำใจจะต้องรวบรวมและนำไปด้วยตนเอง ฉะนั้นอาจารย์เปาโลจำต้องนำเงินถวายไปด้วยตนเอง แต่เพื่อไม่เปิดโอกาสให้คนมุ่งร้ายใส่ร้าย และเพื่อความโปร่งใส ท่านนำทรัพย์นี้ไปถวายพร้อมกับทีมงาน ทุกคนสามารถเป็นพยานได้ว่าเงินที่รับถวายมาไม่รั่วใหลไปที่ไหน ระหว่างทางถึงปลายทาง เงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับมา ที่ท่านทำเช่นนี้ "เพราะเรามุ่งจะเป็นคนสัตย์ซื่อ ไม่ใช่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ในสายตาคนทั้งหลายด้วย"
               สังคมทั้งทางโลกและทางธรรมกำลังประสบปัญหา เรื่องความไม่สัตย์ซื่อเรื่องเงิน มีการยักยอก มีการทำบัญชีเท็จ มีรายงานปลอม ใบเสร็จปลอม ไม่มีความโปร่งใสในวิธีการดำเนินงาน
              ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ จะถือศาสนาหรือไม่ถือศาสนา ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีคุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์โดยไม่มีการยกเว้นอาจารย์เปาโลมีจิตสำนึกในความโปร่งใส ท่านไม่เพียงทำให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ทำให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมด้วย
คริสเตียนจึงไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ คริสตจักร ผู้รับใช้ของพระเจ้า คริสเตียนทุกคนต้องแน่ใจว่ามีระบบตรวจสอบเรื่องเงินที่ได้มาและได้นำไปใช้อย่างถูกต้องตามเจตนาของผู้ถวายทุกประการ

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top