Menu

Word from Pastor

maxresdefault2

พระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโค ขณะกำลังผ่านไป ชายคนหนึ่งที่นั่นชื่อ ศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีผู้ร่ำรวย เขาอยากเห็นว่าพระเยซู เป็นใคร แต่มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเตี้ยและเพราะคนมาก เขาจึงวิ่งขึ้นหน้าแล้วปีนขึ้นต้นมะเดื่อดักมองพระองค์ เพราะพระเยซูกำลังเสด็จไปทางนั้น (ลูกา19:1-4)

Keep the Courage

ถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาด (สภษ19:2)

bible reading teen

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์นำข้าพระองค์ในความจริงของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ (สดุดี 25.4,5)

broken heart sad

มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกต้อง แต่จุดจบของทางเหล่านี้คือความตาย (สุภาษิต 14:12)

Alive In Christ Faith

"...เท้าของข้าพเจ้าเกือบจะลื่นพลาด ข้าพเจ้าจวนเจียนจะเสียหลัก เพราะข้าพเจ้าอิจฉาคนหยิ่งผยอง เมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว (สดุดี73:2)

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top