Black Ribbon
Menu
Homeบทความพระคำจากศิษยาภิบาล

พระคำประจำวัน จาก อ.วีรชัย โกแวร์

Word from Pastor

09.10.2016

Running win2

"ท่านไม่ทราบหรือว่าในการแข่งขัน นักวิ่งทุกคนวิ่งทุกคนวิ่ง แต่มีคนเดียวที่ได้รับรางวัล ดังนั้นจงวิ่งเพื่อชิงชัยให้สำเร็จ ทุกดนที่เข้าแข่งขันต้องผ่านการฝึกที่เข้มงวด เขาทำเพื่อให้ได้มงกุฎอันไม่ยั่งยืน แต่เราทำเพื่อได้มงกุฏอันยั่งยืนตลอดกาล ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่วิ่งโดยไรัจุดหมาย และไม่ต่อสู้แบบนักมวยชกลมแต่ข้าพเจ้าฝึกฝนและควบคุมตนเองอย่างหนัก...1 โครินธ์ 9:24-27"

Read more...

29.09.2016

Wirachai Kowae2

"พระองค์นำหน้าชนชาติของพระองค์ เหมือนนำแกะ และนำพวกเขาในถิ่นธุระกันดารเหมือนนำฝูงแกะ พระองค์นำพวกเขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่หวาดกลัว.....สดุดี 78:52,53"

Read more...

27.09.2016

read bible2

"เช่นเดียวกับเด็กทารกแรกเกิด คือจงกระหายน้ำนมอันบริสุทธิ์ฝ่ายวิญญาณ น้ำนมจะทำให้ท่านเติบโตสู่ความรอดพ้น.
1เปโตร 2:2"

Read more...

12.07.2016

jesus-Sorrowful

"...จงเลือกเสียวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร แต่สำหรับต้วข้าพเจ้าเองกับครอบครัว จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า...โยชูวา 24:15 "

Read more...

19.04.2016

sickpalsy3

“มีชายสี่คน หามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่ง มาหาพระองค์ แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้เพราะคนแน่นมาก จึงรื้อหลังคาตรงที่ประทับ แล้วหย่อนที่นอนซึ่งคน อัมพาตนอนอยู่ลงมา เมื่อพระเยซูเห็น ความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคน เป็น อัมพาตนั้นว่าลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับ การอภัยแล้ว... แล้วพระองค์ตรัสกับคน เป็นอัมพาตว่า จงลุกขึ้นจงแบกที่นอน กลับไปบ้านเถิด เขาก็ลุกขึ้นแบกที่นอน เดินกลับบ้านต่อหน้าคนทั้งปวงทุกคนต่าง ประหลาดใจ และสรรเสริญพระเจ้าว่า เราไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลย" มาระโก 2:3 -12

Read more...

10.11.2015

jesus fisherman
"ครั้นพระองค์เสด็จต่อไปก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคน ชื่อยากอบบุตรเศเบดีกับยอห์นน้องชายของเขา"กำลังชุนอวน"อยู่ในเรือกับเศเบดีบิดาของเขา พระองค์ได้ทรงเรียกเขา 
มัทธิว 4:21"

Read more...

13.10.2015

Praying

"...ถวายพระเกียรติสิริและการสรรเสริญแด่พระเจ้า ฟิลิปปี 1:11”

Read more...

03.07.2015

CROSSROADS 
"แต่สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเดินในทาง"สุจริต"...สดุดี 26:11"

Read more...

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ มีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษ 24 ชั่วโมง จะแจ้งให้ทราบ

Go to top