• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

ข้ากราบลงต่อพระพักตร์   ถ่อมใจลงต่อองค์พระเจ้า

คุกเข่าลงต่อบัลลังก์บริสุทธิ์       ข้าชูมือถวายพระองค์

ทูลวิงวอนทรงเติมความรัก        นมัสการในวิญญาณ

นมัสการในนความจริง          มอบชีวีเพื่อสรรเสริญแด่พระองค์

มอบชีวีเพื่อสรรเสริญแด่พระองค์

 

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon