ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำครวญ
เป็นความชื่นชมยินดีและเริงรื่น
แทนความท้อใจเป็นบทเพลงสรรเสริญ
เต็มด้วยน้ำมันแห่งความยินดี
เพื่อคนทั้งหลาย จะเรียกเราว่าเป็น
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม
เพื่อพระเกียรติเป็น ของพระองค์

 

He turned my mourning into dancing
He turned my sorrow into joy
A song of praise instead of sadness
And for my grief the oil of joy
That we might be the tree of the righteousness
The planting of the Lord
That He might be glorified

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon