• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ...พระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า
(X2)

ข้ารู้ว่าพระองค์มี
พระประสงค์ในชีวิตข้า
ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ
เท่าชีวิตของข้ามีอยู่
ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon