• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ทุกวันค่ำเช้าข้าจะนมัสการ
ทุกวันค่ำเช้าข้าจะสรรเสริญ
ผู้ทรงส่องแสง เพื่อทรงชี้นำหนทาง
และเติมชีวิตข้าด้วยพระคุณ

เป็นแหล่งแห่งกำลัง
ให้กับข้ายามอ่อนแรง
เป็นความค้ำจุนยามต้องการ
ผู้เยียวยาพระผู้ไถ่ ผู้ช่วยและราชา
ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า

เป็นสันติสุข ให้กับข้ายามหวาดกลัว
เป็นความชื่นบานเมื่อทุกข์ใจ
ศิลาและเป็นธงชัย 
ผู้เลี้ยงและเพื่อนตาย
เป็นผู้เดียวที่ข้าพึ่งพิง

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon