ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ด้วยวิญญาณและความจริง
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าก้มกราบพระบาทา
เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี 

ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน ชั่วนิจนิรันดร์ 
พระคุณอนันต์ ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี 

ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน ชั่วนิจนิรันดร์ 
ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี 


At all times I will bless Him His praise will be in my mouth
My soul makes its boast in the Lord

The humble man will hear of Him The afflicted will be glad
And join with me to magnify the Lord

Let us exalt His name Together forever, I sought the Lord
He heard me and delivered me from my fear

Let us exalt His name Together forever, I sought the Lord
O sing His praises magnify the Lord

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon