ทรงประทับนั่งอยู่เหนือทั่วทั้งพิภพโลกา
ทรงขึงฟากฟ้าเหมือนดั่งม่าน
พระองค์ผดุงทั้งจักรวาลด้วยหัตถ์ปกป้อง
ทรงแตะและต้องโลกด้วยรัก

*เอล เอลโยน องค์สูงสุด
พระนามบริสุทธิ์
มีใครสามารถจะเข้าใจในพระทัยพระองค์
ความลับพระองค์เกินความเข้าใจ
จะมีใครสามารถสั่งดวงอาทิตย์ให้ขึ้นหรือลง
ทุกสิ่งล้วนจำนนต่อ "ผู้ทรงเป็น"

**เอโล..ฮิม, เอลชัดดาย
เย..ชูวา, อาโดนาย
มาเถิดมายกย่องพระนามแห่งจอมเจ้านาย
องค์สูงสุด

You sit entrone above the circle of the earth
Spreading out the heavens like a veil
You hold the universe so firmly in Your hand
Reaching out in love to all the world

*El Elyon, Most High God
Holy is your name(x2)
No one can know the secrets hidden in Your heart
Mysteries beyond the reach of man
No one else commands the sun to rise and then to fall
All creation heeds the great I AM

**Elohim, El Shaddai
Yeshua Adonai
Let the glory of Your name be magnified
Lord Most high

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon