• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้าเข้ามาด้วยใจ ที่แตกสลายภายใน
ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกภายของข้า
บนกางเขนพระองค์ ทรงรับความทุกข์ข้าไว้ 
ความกลัวทั้งสิ้น พระองค์ทรงรับไว้เอง

พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ สัมผัสข้าอีกครา
จิตใจชอกช้ำภายใน ทรงรักษาเยียวยา
ความทุกข์ทรมาน สิ้นสุดอยู่บนกางเขนพระองค์
แผลในอดีต ได้ถูกรักษา โดยรักพระองค์

พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง
ทุกข์ระทม ความปวดร้าวในใจ พระองค์รับเอาไว้ 
( ทรงฟื้น ใจ ข้าใหม่ )

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon