พระเจ้าแห่งนิจนิรันดร์ ความลับซ่อนในพระองค์
ทรงอยู่เหนือฟ้าและโลกา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ประทานฤทธาและปัญญา
ทรงเกียรติและทรงเข้มแข็ง
ทรงฟังเสียงร้องจากใจเรา มาเถิดผู้ทรงมีชัย
ทุกตาจะเห็นพระองค์ ปรากฎในท้องนภา

**อาโดนาย อาโดนาย
องค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทุกเข่าจะกราบลง
อาโดนาย อาโดนาย
เป็นพระเจ้าองค์เดียว ทุกปากเรียกพระนามอาโดนาย

เยรูซาเล็มได้รอคอย ยกเสียงสรรเสริญสูงสุด
ประตูวิหารอันงดงาม รอการฟื้นฟูกลับมา
เราชาวศิโยนจะร้อง บารุค ฮาบา บะเชม
อาโดนาย อาโดนาย

เป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา (x8)
อาโดนาย 

Lord of eternity mystery behind the veil
Lord over Heaven and earth God of Israel
Come with Your wisdom and power
clothed in Your honor and strength
Lord,hear the cry of our hearts Come O conquering King
And every eye will see Your glory Fill the sky

**Adonai, Adonai
every knee will bow to You Lord Most High
Adonai, Adonai
You alone are God Every tongue will cry Adonai

Here Jerusalem waits, praises lifted on high
Here the beautiful gates long to see You arise
When all of Zion sings Baruch ha ba b'shem
Adonai, Adonai(x2)

You are Lord over all the earth (x8)
Adonai

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon