• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

โอ ข้ารักพระเยซู พระนามข้าขอเชิดชู
ผู้ได้พลีชีวิตมลาย เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่ ข้าจะอยู่แห่งหนใด
จึงขอมอบชีวิตกายใจ รับใช้พระองค์ (*)

ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก* 
ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า ถูกเขาตรึงที่กางเขน
จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชาตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ*

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon