• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

โอ พระเยซูทรงรักเรา
โอ พระเยซูทรงรักเรา
ทรงสิ้นพระชนม์
เพื่อไถ่บาปของเรา

พระเยซูรักคุณ พระเยซูรักฉัน
โอ พระเยซูทรงรักเรา

ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน
พระเยซูสำแดงความรัก
เพื่อทรงทำให้คนบาปมีความหวัง

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon