รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู 
ใจข้าหยุดพักหมดห่วง 
ที่นั่นร่มเย็นด้วยความรัก 
รอดอยู่ภายในพระทรวง 

มีฑูตสวรรค์บรรเลงเพลง 
ต้อนรับข้าเข้าสวรรค์ 
ให้ข้าพักอยู่ที่เมืองนั้น
มีความสุขอยู่นิรันดร์

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักหมดห่วง
ที่นั่นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง อาเมน

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
รอดพ้นจากความรำคาญ 
พ้นจากการล่อลวงของมาร 
บาปไม่ทำร้ายรังควาน 
พ้นจากสงสัยและความกลัว 
พ้นจากความทุกข์เศร้าโศก 
พ้นจากศัตรูคอยรับกวน 
พ้นการทดลองของโลก 

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู 
ข้ารอดพ้นจากอบาย 
อยู่ในพระทรวงพระเยซู 
ใจข้าหยุดพักสบาย 
ทรงเป็นที่พึ่งให้ข้ารอด 
และวายพระชนม์เพื่อข้า 
เป็นเหมือนศิลาอันถาวร 
ข้าไว้ใจทุเวลา

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon