• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เรามีความเชื่อในใจเรา
แผ่นดินรับการรักษา
โดยพระนามพระเยซูคริสต์
ดำเนินไปโดยความเชื่อ

พระเจ้าทรงสำแดงให้เรา
เรารู้และเราเห็น
เราจะไม่หันกลับ (แน่นอน) 
และเราก็จะไม่กลัว

เพราะพระองค์อยู่กับเรา
สง่าราศีนำหน้าเรา
ทรงจัดเตรียมท้องทุ่งนา
นำทางให้เราก้าวเดิน

เปิดประตูและหนทาง
ทรงมีความเมตตาต่อเรา
เราวางใจในพระสัญญาของพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon