• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เราเป็นประชากรแห่งอำนาจ
เราเป็นชนชาติแห่งการสรรเสริญ

เราเป็นชนชาติแห่งพระสัญญา
พระเยซูเป็นขึ้น
มีชัยชนะเหนือความตาย
เป็นขึ้นและบังเกิดใหม่
ดำเนินอำนาจแห่งองค์พระนาม

มีสิทธิ์เป็นบุตรขององค์พระเจ้า
บุตรของพระเจ้า บุตรของพระเจ้า
พวกเราเป็นบุตรของพระเจ้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon