Menu

 พระเจ้าเป็นผู้ทรงตั้งต้นการดีในคริสตจักร

            โดยทรงเรียกอาจารย์วีรชัย โกแวร์ให้เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรใหม่ ณ ซอยยาสูบ 1ถนนเอกมัยในปี ค.ศ.1976 จากผู้ร่วมประชุมระยะแรก 10 คน ได้ขยายอย่างรวดเร็วเป็น 150 คนในปี ค.ศ.1980 ด้วยพระคุณของพระเจ้านับเป็นประวัติการณ์ของคริสตจักรที่เจริญเติบโตรวดเร็วมากในยุคนั้นจึงจำเป็นต้องหาสถานที่ประชุมแห่งใหม่ ด้วยเงินที่มีอยู่?เพียง 20,000 บาท ในขณะนั้นพระเจ้าได้ทรงนำให้ใช้เงินนั้นซื้อที่ดิน 600 ตารางวาในซอยร่มเย็น บนถนนพัฒนาการซึ่งเมื่อรวมค่าก่อสร้างต้องใช้เงินถึง 16 ล้านบาทแต่พระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีได้ทรงกระทำให้สำเร็จภายในสองปีถัดมาในวันที่ 11 เมษายน 1982สมาชิกก็ได้ย้ายเข้าใช้สถานที่แห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า"คริสตจักรร่มเย็น" มาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 520 คน

      พันธกิจของพระเจ้าที่คริสตจักรร่มเย็นได้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2003 ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นอีก 1 หลังใช้ชื่อว่า"อาคารศูนย์พันธกิจร่มเย็น" โดยใช้เป็นศูนย์กลางงานพันธกิจด้านต่างๆ ของคริสตจักร อาทิ งานการ ประกาศ อบรมสัมมนาศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน และงานพัฒนาช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น ด้วย ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกคริสตจักรและผู้ให้ การสนับสนุนจากหลายๆแห่งยังผลให้พันธกิจของคริสตจักรรุดหน้าต่อไปในปัจจุบัน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top