Menu

        หากคุณเป็นคริสเตียนคนหนึ่งซึ่งสนใจในพระวจนะของพระเจ้า และต้องการหยั่งรากความเชื่อลงบนพื้นฐานของพระวจนะอย่างถูกต้อง สถาบันพระคริสตธรรมคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ได้เปิดศูนย์การศึกษาภาคพันธกิจร่มเย็น ณ คริสตจักรร่มเย็น ดูแลโดย ศจ.ปรีชา แสงคง  และมีศจ.ดร.จิม โฮแซ็ค เป็นผู้ดูแลฝ่ายวิชาการ 

bible study3

        พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 2017 เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับใช้เต็มเวลา ทีมผู้นำคริสตจักรทีมรับใช้ในส่วนต่าง ๆ  และสมาชิกคริสตจักร ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณ และในการรับใช้พระเจ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

bible study2

 

 วิชา รากฐานหลักข้อเชื่อเพื่อการรับใช้ 

สอนโดย อ.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรกางเขนแห่งสันติสุข

เรียนทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เริ่มเรียน 16 มกราคม - 2 มีนาคม  2017

ระหว่างเวลา 18:30-21:30 น.

david a

 

 วิชา เบญจบรรณ 

เรียนพระธรรมปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ ทั้ง 5 เล่ม

สอนโดย ศาสนาจารย์ ดร.จิม โฮแซ็ค มิชชันนารีคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

เรียนทุกวันจันทร์ - อังคาร เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 16 มกราคม - 7 มีนาคม 2017

ระหว่างเวลา 18:30-21:30 น.

Jim Hosack

 

 

วิชา สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

สอนโดย อ.สุพัฒน์ พัฒนวิโรจน์  ศิษยาภิบาล คริสตจักรร่มเย็นพระราม 2

เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 9:00 - 15:30 น.

AJTong

 

ค่าลงทะเบียน วิชาละ 600 บาท  และสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน มีค่านักศึกษาแรกเข้า 150 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน / วิชาค่ะทุกวิชา เปิดรับทั้งแบบเก็บ และไม่เก็บหน่วยกิตนะคะ

ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ด้านล่าง (หลังเลิกนมัสการวันอาทิตย์)
หรือ คุณมรรษ ชีวาณิชย์ ฝ่ายอภิบาล คริสตจักรร่มเย็น
โทร. 0 2319 4054-5 ต่อฝ่ายอภิบาลค่ะ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top