Menu


ผู้ที่จบหลักสูตรอัลฟ่า ฟิลิปปี และ คำเทศนาบนภูเขาทุกท่าน

ตลอดเดือนเมษายนนี้
เตรียมพบกับชั้นเรียนพิเศษ สอนโดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 
พบกันชั้น 5 เวลา 9.00 น. (เรียนรวมกันทุกชั้น)

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน   
ตรีเอกานุภาพ:  เรียนรู้เกี่ยวกับพระภาคทั้ง 3 ของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 เมษายน  
บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์: บทเรียนชีวิตจากพระคัมภีร์ที่ยังทรงคุณค่า และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบัน เพื่อเราจะได้เข้าใจ ใกล้ชิด และพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

Alpha01 2015

ติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่ โต๊ะลงทะเบียน ชั้น 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ReadMore

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top