Menu

obs en

"ดังนั้นหลังจากอดทนรอคอย อับราฮัมจึงได้รับตามที่ทรงสัญญาไว้" ฮีบรู 6:15

            เราอยู่ในยุคที่มีความอดทน มีความเพียรพยายามน้อยลง จนเราเกือบไม่รู้ความหมายของความอดทนและความเพียรพยายามคืออะไร เรามองไปว่าที่ต้องมีความอดทนและต้องมีความเพียรพยายามเพราะขาดความทันสมัย หวังพึ่งในเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความรวดเร็ว และไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอีกต่อไป มันเป็นความจริงที่เครื่องมือสมัยใหม่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงทำให้งานเสร็จเร็ว แต่คุณค่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่ความรวดเร็ว ความเก่ง ความสามารถ แต่ความจริงแล้ววัดกันที่ลักษณะนิสัยว่ามีดีมากน้อยขนาดไหน การสร้างนิสัยไม่ให้เอาแต่ใจตนเองอย่างเดียวก็ใช้ทั้งชีวิตที่จะทำให้มันเกิดขึ้น

            พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมเมื่อท่านมีอายุ 75 ปี พระเจ้าสัญญาว่าเขาจะมีพงศ์พันธุ์ลูกหลานมากมาย แต่เขาไม่มีลูกคนแรกจนกระทั่งเขาอายุ 100 ปี เขาเพียรคอยด้วยความอดทน การที่พระเจ้าจะช่วยให้ภรรยาคลอดบุตรไม่เป็นการยาก พระองค์สามารถทำให้เกิดได้ในบัดดลเพราะพระองค์เป็นองค์อัศจรรย์ แต่ที่จะคลอดนิสัยความเพียรพยายามและความอดทนในมนุษย์นั้นต้องใช้เวลา ไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าจะมาทำแทนเรา เราต้องตั้งใจสร้างขึ้นมาโดยพึ่งในพระคุณของพระองค์

            อับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่เราแล้ว ดังนั้นขอให้เราเลียนแบบและเราจะกลายเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในเรื่องความอดทน ความเพียรพยายามต่อไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top