Menu

give thanks to the lord

"แน่ทีเดียวความดีความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป" สดุดี 23:6

                        ดาวิดในวัยชราเขามองย้อนสู่อดีตพบว่า ถึงแม้ชีวิตของเขาจะไม่ดีพร้อม มีความผิดพลาด แต่เขาพบว่า ความดี ความรักเมตตาของพระเจ้าติดตามเขาไปทุกก้าวและทุกแห่งหน เขาแน่ใจว่าที่เขาผ่านพ้นวันร้ายๆ ของชีวิตมาได้จนถึงวันนี้ก็เพราะความดีและความรักความเมตตาของพระองค์คอยตามช่วยเหลือ ไม่ใช่เพราะความเก่งหรือความดีของตนเอง

                        ดาวิดนอกจากมองย้อนดูพระคุณของพระเจ้าจากอดีตถึงปัจจุบัน เขายังมองดูชีวิตของเขาสู่อนาคต ความรัก ความเมตตาที่ได้ติดตามมาจากวันนั้นถึงวันนี้นั้น จะติดตามเขาและพาเขาไปสู่ "นิเวศน์"ของพระองค์ บ้านถาวรในสวรรค์ และจะอยู่กับพระเจ้าของเขา ที่เขารักบูชาติดตามมาตลอดชีวิต ชีวิตจะสุขหรือทุกข์ จะมั่งมีหรือยากจน จะมีเกียรติหรือไร้เกียรติในโลกเป็นเพียงชั่วคราว ในที่สุดเราก็ทิ้งมันไว้ในโลก แต่หลังจากนั้นชิวิตหลังเชิงตะกอน หลังหลุมฝังศพ คืออะไร ชีวิตหลังความตายไม่ใช่ชีวิตสั้นๆ เหมือนชีวิตในโลกแต่เป็นชีวิตที่อยู่ "ตลอดไป" ดาวิดมีความมั่นใจว่าเขาจะได้อยู่กับพระองค์เป็นนิตย์ และท่านมีความมั่นใจเช่นนั้นด้วยหรือเปล่า

                        พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์ จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วย ในนิเวศน์ของพระบิดาของเรามีห้องมากมาย ถ้าไม่มีคงได้บอกพวกท่านแล้ว เรากำลังไปที่นั้นเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกท่าน และเมื่อเราไปเตรียมที่สำหรับพวกท่าน เราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วย" (ยอห์น 14:1-3)

                        จงขอบคุณพระเจ้าสำหรับอดีต จงมั่นใจในปัจจุบัน และจงมั่นใจชื่นชมยินดีกับอนาคตแห่งสง่าราศีของเรา

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top