Menu

mother day

"...ขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืน ...ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน ซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในโยนิสมารดาของท่าน และบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วย" (2 ทิโมธี 1: 3 – 5)

            บุคคลที่ยิ่งใหญ่สมควรแก่การยกย่องรองจากพระเจ้าคือพ่อและแม่ ความรักจากพ่ออาจดูแล้วแข็งกร้าว จริงจังแต่แฝงไว้ซึ่งความรักเมตตาเบื้องหลัง แม่แสดงความรักในรูปของความอ่อนโยน ยืดหยุ่นแต่ยึดมั่นในความดีและความถูกต้อง เมื่อสองสิ่งคือความเด็ดขาดกับความอ่อนโยนทำงานด้วยกันอย่างประสานกลมกลืนกันเด็กก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้มีวุฒิภาวะ

            ตัวอย่างจากในพระคัมภีร์ ยายและแม่ของทิโมธีตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากสักหน่อย คือ พ่อของทิโมธีไม่ได้มีความเชื่ออย่างเดียวกัน ... แต่ครอบครัวก็อยู่ด้วยความสงบ ดูเหมือนว่าดีกว่าบางครอบครัวที่เชื่อเหมือนกันแต่ความสงบสุขไม่มี อาจารยย์เปาโลชื่นชมยินดีในตัวทิโมธีเชิญให้เป็นสาวกใกล้ชิด และในที่สุดได้กลายเป็นผู้นำคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล

            ทิโมธีกลายเป็นผู้นำคริสเตียนยิ่งใหญ่ ไม่ได้เริ่มจากสถาบันพระคัมภีร์ แต่เริ่มจากคุณยายจนมาถึงคุณแม่ ทิโมธีได้รับการปั้นด้วยฝีมือปราณีต ความเป็นแม่ของทั้งโลอิสและยูนิส ทำให้เราเรียนรู้สถาบันแรกที่หล่อหลอมชีวิตเราคือ สถาบันครอบครัว และผู้มีบทบาทสำคัญคือ "คุณแม่"

            วันที่ 12 ส.ค. ทุกๆ ปี ประเทศไทยถือเป็นวัน "แม่แห่งชาติ" สำหรับคริสเตียนให้เราระลึกถึงบทบาทแม่ที่โอบอุ้มเรามา ให้เราตอบแทนพระคุณท่านที่มีต่อเราด้วยใจจริง มรดกสำคัญที่เราจะมอบให้แก่ลูกหลานไม่ใช่กองมรดก แต่มอบความรัก ความเข้าใจ คำสอนและคำเตือนสติ ความใกล้ชิด มรดกแห่งตัวอย่างชีวิตจะช่วยรักษาและเพิ่มพูนมรดกให้เป็นคุณเป็นประโยชน์สืบต่อไป มรดกแห่งความเชื่อแท้ที่เราได้รับแล้วจงรักษาให้ดี พร้อมจะมอบให้บุคคลต่อไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top