Menu

good deeds

"อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น เพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้" ฮีบรู 13:16

           เครื่องบูชาเป็นสิ่งแทนใจที่เรามอบให้กับผู้ที่เราเคารพสักการะ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในยุคโบราณนำเอาเครื่องบูชาขอบคุณพระเจ้าด้วยทรัพย์สิ่งของที่ตนได้มา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณ ของที่เขาถวายแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่สื่อกับพระเจ้าว่า ทุกสิ่งที่เขามีล้วนมาจากพระเจ้า สิ่งที่เขานำมาถวายเป็นการขอบคุณพระเจ้า แต่มีคนที่ถวายเป็นศาสนพิธี ถวายด้วยเจตนาผิด ถวายเพียงเพื่อให้ผู้คนดูว่าตนเป็นคนดีมีศาสนา หรือไม่ก็ถวายเพื่อหวังในความมั่งคั่งตามมาภายหลัง แต่พระธรรมตอนนี้แนะนำเครื่องบูชาอีกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เครื่องหอมหรือสิ่งของที่นำมาเผาที่แท่นบูชา  เราสามารถถวายเครื่องบูชาได้โดยไม่ต้องมีเครื่องบูชาติดมือมา ถวายเครื่องบูชาโดยไม่ต้องไปศาสนสถาน ไม่ต้องมีวันพิเศษ เครื่องบูชานี้คือ “ทำคุณงามความดีแก่คนทั่วไป” เราทำความดีได้ทุกที่และทุกเวลา เป็นการดีที่เราปฏิบัติศาสนกิจที่ศาสนสถาน แต่ขอให้เราระลึกถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ขัดสน ผู้รอคอยความเมตตาอีกมากนอกศาสนสถาน

            พระคริสตธรรมตอนนี้กล่าวถึงการทำความดีด้วยการ "แบ่งปันร่วมกับผู้อื่น" พูดง่ายๆ ก็คือผู้ที่มีมากให้มีใจนึกถึงผู้ไม่มีและแบ่งปันให้เขาบ้าง หรือผู้ที่มีมากกว่าเจือจานแก่ผู้ที่ลำบากเข็ญใจ  การแบ่งปันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองหรือสิ่งของเสมอไป เราแบ่งปันความสุขด้วยรอยยิ้มให้ความเป็นมิตรแก่กันและกัน ให้คำพูดดีๆ เสริมขวัญกำลังใจ ฯลฯ การถวายเครื่องบูชาเช่นนี้  "เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า" ถึงแม้คนเราไม่อาจมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองได้แต่ทุกคนมั่งคั่งในความดีได้

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top