Menu

moral

          ขณะนี้มีการพูดถึง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม กันมากมายในทุกภาคส่วนของสังคม สังคมกำลังตระหนักว่าความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เน้นด้านวัตถุ เรื่องเงินกับ เรื่องการพัฒนาจิตใจส่งผลให้สังคมกำลังได้รับผลเสียหาย ค่านิยมทางวัตถุทวีความรุนแรงจนควบคุมไว้ไม่อยู่ ความพยายาม ความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมกำลังถดถอย เพราะไม่เป็นที่นิยมของสังคม สังคมนิยมต้องมีเงินมากๆ แต่งตัวหรู เด่นดังเป็นที่รู้จักของสังคม ฉะนั้นคนมุ่งมั่นเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมกลายเป็นคนเชย กลายเป็นตัวตลกและเป็นที่เย้ยหยัน

         เป็นที่น่าแปลกถึงแม้เราจะพบว่าผู้ประสบความสำเร็จทางโลก ผู้มีชื่อเสียง ดารามากมายต่างออกมายอมรับว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุข และสร้างความมั่นใจในชีวิต ตรงกันข้ามชีวิตตกอยู่ภายใต้ความระแวง ความกลัว ความวิตกกังวล จิตใจภายในคงดิ้นรน และดิ้นมากกว่าครั้งที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ ชีวิตพวกเขาพบกับความสะดวกสบายง่ายก็จริง แต่นั่นไม่ใช่คุณค่าชีวิตที่แท้จริง 

         ผมขอเชิญชวนทั้งผู้สำเร็จทางโลกระดับสูง ประชาชนทั่วไประดับกลาง และระดับล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่หันมาดูคุณค่าชีวิตที่แท้จริงที่ควรแก่การพัฒนาคืออะไร มนุษย์เราสามารถเป็นผู้มีคุณธรรมได้ทุกระดับชั้น ความเป็นคนจน คนรวยไม่ได้บ่งบอกความเป็นผู้มีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรม

         คุณธรรมคืออะไร คุณธรรมเป็นเรื่องของใจ เป็นเรื่องของระบบความคิดภายในและปรากฏออกมาในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้มีคุณธรรมปรากฏได้ชัดในหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ ถ่อมสุภาพ รู้จักบังคับตน เมตตา กรุณา เอื้ออาทรต่อกัน เห็นอกเห็นใจผู้ด้อยกว่า ให้โอกาสผู้ขาดโอกาส มีเหตุมีผล ไม่โกรธง่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางทุจริต ไม่สร้างตนเองด้วยการทำลายผู้อื่น ฯลฯ สรุปแล้วคุณธรรมคือผู้ที่มีจิตใจสูง จิตใจประเสริฐ หรือที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่านั่นเอง

         คุณธรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าจะให้ดีจะต้องสร้างตั้งแต่เด็ก โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง แต่ถึงเม้ว่าจะมีอายุมากแล้วถ้ามีใจพระเจ้ามีทางจะช่วยผู้นั้นให้บรรลุธรรมได้อย่างแน่นอน

         ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติในโลกจะหายไปจากความทรงจำของสังคม เมื่อต้องจากไปจากโลก แต่ผู้ที่มีคุณธรรมสูงจะคงเป็นที่กล่าวถึงตลอดไป

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top